Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 374/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

nieruchomości. W ocenie skarżącej istotne dla rozstrzygnięcia było nieuprawnione przeniesienie prawa użyczenia jej nieruchomości w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości...
w akcie notarialnym oznaczało popełnienie przestępstwa przez notariusza. Przy wnoszeniu aportów do spółki w postaci nieruchomości, nie było zapisów o użyczeniu...

II SA/Wr 442/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-24

. oraz umowy przyłączenia z dnia 23 września 2008 r. nie mogą stanowić potwierdzenia, że przedmiotem umowy sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2004 r. między J.P. a J.T. była nieruchomość...
, że pomiędzy kolejnymi nabywcami nieruchomości, na której znajduje się mała elektrownia wodna, nie doszło do przejścia zakładu w rozumieniu Prawa wodnego, art. 107 § 1 i § 3 k.p.a....

II SA/Wr 24/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-19

na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, wykorzystywanym na potrzeby elektrowni, stanowiącej własność Gminy Miejskiej K.. Powyższa umowa...
wodnego następuje na zasadach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska, czego Z. B. nie dopełnił. W aktach sprawy znajduje się umowa kupna - sprzedaży pomiędzy...

II SA/Wr 166/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-09

). A. S.A na podstawie umów sprzedaży zbył na rzecz Spółki C. prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i urządzeń na nieruchomościach oznaczonych jako działki...
powierzchnią ziemi (nieruchomościami), znajdującej się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód; przepisów postępowania w związku z brakiem możliwości wypowiedzenia się decyzji...

II SA/Gd 416/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-12

i galanterią. W piśmie wskazano ponadto, że Spółka zawarła umowę sprzedaży zgromadzonej odzieży używanej i galanterii, która była zmagazynowana na nieruchomości w K. Umowa została...
na przeszkodzie, by posłużył on innym osobom. Ponieważ posiadacz z braku chęci, braku czasu lub z przyczyny znikomego zysku nie chce podjąć się samodzielnej sprzedaży...

II SA/Wr 855/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-04

do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości...
O. nie spowodował tego, że zakład nie korzystał z uprawnień wynikających z pozwolenia. Fakt korzystania z pozwolenia potwierdzają sprawozdania ze sprzedaży wytworzonej energii...