Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 1880/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

odrzucające skargę R. R. i J. R. na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie złożenia oferty kupna-sprzedaży nieruchomości objętej liniami...
kupna-sprzedaży nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady. W uzasadnieniu podniesiono, iż przedmiotowa sprawa nie należy...

I OSK 1422/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

umowy sprzedaży, z nieruchomości objętej księgą wieczystą [...] wyłączono działkę o numerze [...], co spowodowało powstanie nowej nieruchomości, mającej urządzoną nową...
. ) natomiast działka numerze [...] znajduje się w głębi dawnej nieruchomości. W kontekście więc treści art. 29 ust 3 zd. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach...

I OSK 2451/12 - Wyrok NSA z 2014-05-20

o uzyskanie odpowiedniej służebności na działce o nr 482/2 i dotychczasowego zjazdu zlokalizowanego na tej działce. Dokonywanie podziału nieruchomości i sprzedaż...
służebności na działce nr 482/2, na której zlokalizowany jest dotychczasowy zjazd z drogi krajowej nr 94. Podział nieruchomości i sprzedaż przez skarżącą działki 482/2...

I OSK 2936/13 - Wyrok NSA z 2015-07-17

możliwości dojazdu lub nie jest uzasadnione bądź możliwe wykonanie albo wykorzystanie istniejącej drogi klasy D lub L do obsługi przyległych nieruchomości., Organ I instancji...
Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r., poz. 2391)., S.P. we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podniósł, że przedmiotową nieruchomości kupił we wrześniu 2012 r...

I OSK 851/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

tej nieruchomości budową sprzedaży salonu samochodów ze stacją obsługi i zakładem usług metalowych - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg...
W. i R. P. wnieśli skargę na decyzje, w których stroną był T. G. To on jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości, co potwierdzają dokumenty zawarte w aktach...

II OSK 184/13 - Wyrok NSA z 2013-08-22

sprzedaży do 2000 m2 z pomieszczeniem biurowo-socjalnym (art. elektryczne - hurt, detal) i budynków magazynowych na terenie działki nr [...] położonej przy drodze krajowej...
o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 (art. elektryczne - hurt, detal) z pomieszczeniem biurowo-socjalnym i budynków magazynowych na terenie działki nr [...] położonej przy drodze...

I OSK 917/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

Spółki twierdzenie, że nie ma możliwości połączenia nieruchomości Spółki z ul. [...] jest błędne, a dla możliwości ustanowienia tego połączenia decydujące jest istnienie...
połączenia nieruchomości Spółki z drogą publiczną, a z drugiej strony potwierdzone jest faktyczne istnienie zjazdu., W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał...

I OSK 1068/10 - Wyrok NSA z 2011-05-12

nr [...] mają możliwość ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomościach sąsiednich (obecnie działce niezabudowanej nr [...]) i włączenie ruchu do drogi...
adaptacji zjazdu przez łączenie zjazdów., Sąd I instancji podkreślił ponadto, że okoliczność, iż przedmiotowa nieruchomość (nr [...]) nie posiada dostępu do drogi...

I OSK 1325/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

albo wykorzystanie istniejącej drogi klasy D lub L do obsługi przyległych nieruchomości., Następnie organ wskazał, że z przedłożonych do wniosku dokumentów wynika, iż strona...
nr [...] i [...]. Podział działek został zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta R. Na etapie podziału ww. działek i do czasu sprzedaży działek nr ewid. [...],[...],[...] właścicielem...

I OSK 1487/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

notarialnego - umowy sprzedaży i umowy bezwarunkowego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości z dnia [...] marca 2005 r., [...] Sp. z o.o. nabyła prawo...
własności opisanej powyżej nieruchomości stanowiącej w całości stację paliw płynnych w I., a tym samym nabyła prawa i obowiązki wynikające ze wspomnianej decyzji...