Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 140/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-17

, że przedmiotem jego żądania była sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ew. [...], położonej w obrębie W., g. G. [...] Parkowi Narodowemu albo wymiana...
tej nieruchomości na inną łąkę lub pole, które posiada Park., Zdaniem organu odwoławczego przekazanie tego wniosku Staroście [...] , jako organowi prowadzącemu ewidencję gruntów...

II SA 4029/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-19

z 12 marca 1958r. o wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr18 z 1961 r. poz. 94/ i uzgodniły cenę sprzedaży. W § 1 tego aktu pan P. oświadczył, że jest właścicielem...
notarialnym nabycia nieruchomości przez skarżącego /darowizny/ nieruchomość była określona nieprecyzyjnie, w późniejszym akcie notarialnym sprzedaży została doprecyzowana...

IV SA/Wa 473/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-04

zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta bez zachowania formy aktu...
w zakresie podziałów nieruchomości, co za tym idzie zarzuty skarżącej, dotyczące wymienionej decyzji, zawarte przez skarżącą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

I OSK 906/09 - Wyrok NSA z 2010-04-23

go we wszystkich sprawach związanych ze zmianą przeznaczeniem nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt...
H. K. S. wynika, że jest to pełnomocnictwo do zarządu i administracji nieruchomością strony oznaczonej w pkt. I pełnomocnictwa, reprezentowania go wobec władz...

IV SA/Wa 3723/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

sprzedaży przez R.Z. części nieruchomości położonej w C. u oznaczonej numerem hipotecznym nr [...] a policyjnym [...] na rzecz Związku [...] w W., Zdaniem organu, treści...
. polegającej na ujawnieniu W.K. i A.K. jako właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem działki [...]., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się w sposób następujący., W dniu...

IV SA/Wa 1077/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-24

również ze sprzedaży całości lub części nieruchomości stanowiącej moją własność.' J. N. - jak słusznie zauważył organ - eksponuje zatem interes faktyczny (ekonomiczny), a nie prawny...
tego przepisu wynika, że podmiot nie posiadający prawa własności do nieruchomości, nie będącej nieruchomością państwową lub samorządową, a także nie będący władającym...

IV SA/Wa 687/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

powyższego - przedmiotem umowy kupna-sprzedaży prawa użytkowania wieczystego musiałaby być nieruchomość oznaczona jako działka ewid. [...], bowiem zgodnie z treścią odrysu...
'., Starosta P. ustalił, że skarżąca oraz uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego - H. A. nabyły w drodze umowy kupna-sprzedaży (Akt Notarialny z dnia [...] października...

IV SA/Wa 1265/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

sprzedaży stała się własnością J. G. Zatem wnioskodawczymi nie była ani nie jest obecnie właścicielem przedmiotowych nieruchomości. Jest jedynie właścicielem nieruchomości...
nr [...] i [...] na podstawie decyzji Starosty [...] z [...] lipca 2014 r. zostały połączone w działkę ewidencyjną nr [...]. W wyniku przeprowadzonego w 2015 r. podziału nieruchomości, działka...

I SA/Wa 1380/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

r., poz. 735 ze zm., dalej jako kpa) w zw. z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990...
, dalej jako ugn). Wyjaśnił, że prezydent [...] nie dokonał podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, tylko wyodrębnił osobną działkę...

I OSK 3007/17 - Wyrok NSA z 2018-05-25

sprzedaży stała się własnością J. G.. Zatem wnioskodawczymi nie była ani nie jest obecnie właścicielem przedmiotowych nieruchomości, pozostając jedynie właścicielką...
prawny A. P. podała, że jest właścicielem sąsiednich nieruchomości, stanowiących działki o numerach: [...] i [...]. Zmiana lasu na użytek umożliwiła właścicielom...
1   Następne >   +2   4