Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Op 44/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-20

także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach., Kwestie dotyczące sprzedaży nieruchomości Zasobu...
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru...

II SA/Go 304/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-07

., poz. 1764 - dalej: u.d.i.p.) Stowarzyszenie [...] wnioskowało o udostępnienie wszystkich umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych...
udostępnienia informacji publicznej w postaci umów sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych, umów sprzedaży nieruchomości nierolnych inwestycyjnych...

II OSK 496/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

administracyjnych jest wyłączona, albowiem sprzedaż konkretnej nieruchomości Skarbu Państwa nie następuje w drodze decyzji administracyjnej, a umowy cywilnej między Skarbem Państwa...
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a następnie pomimo wykonania wszystkich procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości i dostarczenia przez skarżącego wszystkich...

II SA/Go 511/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-15

w dniu 15 września 2011 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.G. o uchylenie i unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej z dnia [...] stycznia...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. o uchylenie i unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr [...], przeprowadzonego...

II SA/Go 707/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.T. na działanie Agencji Nieruchomości Rolnych Administrowania Zasobem w przedmiocie odmowy zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości...
odmowy zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Skarżący wskazał, iż organ w piśmie z dnia [...] sierpnia 2004 r. zaproponował mu jako dzierżawcy nabycie dzierżawionych...

II SAB/Sz 71/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-27

dzierżawcy jest możliwe w drodze zawarcia umowy sprzedaży (art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Dz...
z tym także wszelkie czynności poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, takie jak złożenie oświadczenia woli o zamiarze nabycia nieruchomości przez dotychczasowego...

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

publicznej Stowarzyszenie [...] wnioskowało o udostępnienie wszystkich umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych oraz nieruchomości...
Rolnych Filia odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej w postaci umów sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych, umów sprzedaży...

II SAB/Bd 143/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-08

, które dotyczą ich sprzedaży stosownie do przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 - 32 ustawy z 19 października 1991 r. Cywilnoprawny reżim sprzedaży nieruchomości nie pozwala...
na stwierdzenie, że sprawa sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa ma charakter sprawy administracyjnej, w której Agencja Nieruchomości Rolnych występuje jako organ...

II SAB/Bd 49/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

operaty szacunkowe nieruchomości, przygotowane na zlecenie ANR O/T w [...], w związku z zamiarem sprzedaży gruntów, dla nieruchomości położonych w obrębie[...], działki...
szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. Powyższe uregulowania nie mają jednak zastosowania przy sprzedaży nieruchomości...

I OSK 703/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

sprzedaży nieruchomości z zasobu WRSP o powierzchni powyżej 10 ha, dla wszystkich trybów sprzedaży - przetargowych lub bezprzetargowych, położonych na terenie gmin: P., K. lub P...
lub prowadzonych postępowań w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu WRSP, dla wszystkich trybów sprzedaży nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach ustawy o dostępie...
1   Następne >   2