Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 275/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-08

obsianego pszenicą. Podał, że z tytułu zalania upraw otrzymał pomoc w postaci umorzenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za 2011 r., Decyzją z dnia [...] r...
., W skardze strona wskazała, że do zapłaty jest także rachunek za prąd w wysokości [...] zł (miesiąc sprzedaży: styczeń 2012 r.) oraz rachunek za wodę (I kwartał 2012 r...

VIII SA/Wa 676/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości, co umożliwia ich dochodzenie w przyszłości z przedmiotu hipoteki. W związku z tym nie można uznać, że są one trwale nieściągalne...
3.244,00 zł),, • Kasa szacując wartość użytków rolnych, oparła się o dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych, która kształtuje...

VIII SA/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

unijne. Nadto nie zostało wykazane, jaki dochód za dzierżawę skarżący otrzymuje przy czym wskazać należy, że jeżeli dzierżawa odbywa się za cenę podatku od nieruchomości...
pogorszenie sytuacji skarżącego. Skarżący ma jednak możliwość poprawy stanu swoich finansów m.in. poprzez odpłatne wydzierżawienie lub sprzedaż należącego do niego gospodarstwa...