Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GZ 575/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

. Oznacza to, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Ponadto, w skład...
ze sprzedażą nieruchomości. Masę upadłości stanowią także środki zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie w łącznej wysokości 16.479,02 zł. W ocenie syndyka stan środków...

I GZ 553/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

. Oznacza to, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Ponadto, w skład masy...
ze sprzedażą nieruchomości. Masę upadłości stanowią także środki zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie w łącznej wysokości 16.479,02 zł. W ocenie syndyka stan środków...

I SA/Lu 975/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-26

pierwszej instancji uzyskał informację, iż podatnik w dni [...] kwietnia 2016 r. dokonał sprzedaży nieruchomości, na kwotę 900.000,00 zł, co oznacza, iż wyzbywa się majątku...
gospodarczą, jego sytuację majątkową i finansową, roczny przychód i dochód, że umowa sprzedaży nieruchomości była konsekwencją dużo wcześniejszych działań (zaliczki), fakt...

I SA/Po 418/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-04

wiadomość o opublikowaniu w Gazecie [...] dnia [....] ogłoszenia spółki o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w W. działki nr [...] z budynkami...
[...] przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we W., wynikającą z protokołu kontroli wysokość przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym wraz z odsetkami...

II GSK 3/16 - Wyrok NSA z 2018-05-10

częściowego lub ostatecznego planu podziału, podczas gdy wierzytelności hipoteczne zaspokajane są z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kolejności przysługującego...
uzyskanych ze sprzedaży takiej nieruchomości, co wyklucza pogorszenie sytuacja wierzyciela hipotecznego z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużnika;, 3) art. 59 pkt 2 u.g.h....

I GSK 1923/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

już po sprzedaży nieruchomości. Wówczas ewentualne dochodzenie roszczeń od organu egzekucyjnego będzie wiązało się z długotrwałym i kosztownym procesem odszkodowawczy, co naraża...
nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, stanowi realne zagrożenie wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków, tj. sprzedaży nieruchomości., Mając powyższe na uwadze...

I GSK 1922/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

w toku postępowania egzekucyjnego, stanowi realne zagrożenie wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków, tj. sprzedaży nieruchomości., Mając powyższe na uwadze, Naczelny...
w P., przystąpił do egzekucji administracyjnej z należącej do skarżącego nieruchomości położonej w S., dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą...

I GZ 313/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

pieniężne uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości., W ocenie WSA we W. zastrzeżenia budzi także nieprzedłożenie przez stronę dokumentów potwierdzających prowadzenie w stosunku...
złożenia wniosku. Wszystkie środki, które Spółka i wspólnicy, w tym ze sprzedaży nieruchomości, poszły na spłatę Spółki wobec kontrahentów, w związku z prowadzoną...

V SA/Wa 2968/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

tych zobowiązań wyniesie ponad [...] tys. zł. i obowiązek jej spłaty wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej...
i obowiązek taki wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, co dla skarżącego miałoby nieodwracalne...

V SA/Wa 2481/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

tych zobowiązań wyniesie ponad 800 tys. zł. i obowiązek jej spłaty wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności...
i obowiązek taki wiązałby się z koniecznością sprzedaży nieruchomości lub mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, co dla skarżącego miałoby nieodwracalne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100