Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Wr 639/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-15

odrębną nieruchomość budynków znajdujących się na tych działkach na podstawie aktu notarialnego rep. [...] nr [...]. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 2.072.940...
podatkowe wobec Strony w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodu osiągniętego z tytułu sprzedaży nieruchomości...

I SA/Gd 1559/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-17

postępowania sposobu rozliczenia przez Spółkę transakcji sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr [...] położonej w S przy ul. S, stanowiącej działki...
umowa była jedynie umową o charakterze zobowiązującym, tj. umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości, a dostawa nieruchomości nastąpiła faktycznie w dniu 14 czerwca...

II FSK 1652/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2013 skarżąca dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości będących lokalami...

I SA/Gd 662/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-24

w S. przed upływem pięciu lat od dnia zakupu nieruchomości. Zdaniem organu I instancji sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej...
w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., a Skarżąca w tym zakresie działała jako podatnik VAT, dokonując sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany, przybierający...

II FSK 1651/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
stała się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2011 skarżąca dokonała sprzedaży pięciu nieruchomości będących...

I SA/Op 151/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-29

również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, które należało zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. W tym zakresie ustalono...
, że w 2012r. S. K. wraz z małżonką M. K. dokonali sprzedaży nieruchomości (na prawach wspólności ustawowej) zgodnie z aktami notarialnymi:, - Repertorium A nr [...] z dnia...

I SA/Ol 548/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

2008 rok zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dyrektor podzielił stanowisko organu I instancji, że sporna sprzedaż nieruchomości w 2008 r., nastąpiła w ramach...
nabył. Sprzedaż nieruchomości kontynuował w 2011 r. Nie działał w sposób przypadkowy, ponieważ kupował nieruchomości, jak sam zeznał po to by je później sprzedać...

I SA/Ol 547/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

sprzedaż nieruchomości w 2007 r., nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. Zdaniem organu, skarżący z odpłatnego zbycia nieruchomości uczynił sobie stałe i ważne...
kolejne, a w 2010 r. sprzedał siedem nieruchomości i jedną nabył. Sprzedaż nieruchomości kontynuował w 2011 r. Nie działał w sposób przypadkowy, ponieważ kupował nieruchomości...

I SA/Gd 608/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-24

podejmowanym przez A.R. w zakresie sprzedaży nieruchomości można przypisać charakter zarobkowy. Prowadzona działalność przyniosła bowiem wymierne korzyści finansowe...
i sprzedaży nieruchomości., Organ stwierdził następnie, że działalność podatniczki była prowadzona w sposób zorganizowany. O zorganizowanym charakterze tej działalności świadczy...

I SA/Ol 549/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

odwoławczy, Dyrektor) utrzymał w mocy ww. decyzję organu I instancji. Dyrektor podzielił stanowisko organu I instancji, że sporna sprzedaż nieruchomości w 2009 r...
nieruchomości i jedną nabył. Sprzedaż nieruchomości kontynuował w 2011 r. Nie działał w sposób przypadkowy, ponieważ kupował nieruchomości, jak sam zeznał po to by je później...
1   Następne >   +2   +5   +10   100