Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III SAB/Lu 26/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-07

niejawnym sprawy ze skargi G. D.-S. na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie w przedmiocie sprzedaży lokalu p o s t a n...
Wojskowego w Lublinie w przedmiocie sprzedaży lokalu położonego w D., przy ul. [...]., W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że skarga dotyczy odmownych pism Agencji Mienia...

II SAB/Ol 149/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-02-09

niepodlegającej kontroli sądu administracyjnego. Podniesiono, że w myśl przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego do sprzedaży lokalu...
mieszkalnego osobie uprawnionej do nabycia w rozumieniu tych przepisów nie ma zastosowania tryb administracyjny, bowiem sprzedaż następuje w drodze umowy w formie aktu notarialnego...

III OSK 1742/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-30

dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, nieuregulowanych w ustawie o AMW, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 303, dalej: 'ustawa o AMW'), podniósł, że sprzedaż lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego AMW wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo...