Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1485/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej, braku opodatkowania podatkiem VAT zadatku w dacie jego otrzymania, opodatkowania Dodatkowego Wynagrodzenia...
. opisanej Nieruchomości II) i Nieruchomość Wydzielona III (z ww. opisanej Nieruchomości III) oraz sprzedaż wydzielonych nieruchomości Kupującemu., 6) Obecnie...

III SA/Wa 3933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości (uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r.)., Wnioskodawczyni...
osobistym Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. W dniu 16 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży części nieruchomości. Umowa ostateczna sprzedaży...

III SA/Wa 1198/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

(7 700 zł). Ponadto Organ I instancji ocenił, że faktura VAT wystawiona przez adwokata P. G. dotycząca obsługi prawnej transakcji sprzedaży nieruchomości...
w W. przy A. wystawiona została w związku z czynnością nieopodatkowaną - sprzedaż tej nieruchomości zwolniona była z podatku od towarów i usług. W związku z tym, w ocenie Naczelnika...

III SA/Wa 2107/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym czasie, zarówno z majątku prywatnego jak i z działalności gospodarczej...
wynoszący [...] we współwłasności przedmiotowej nieruchomości nabył będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu [...] września...

III SA/Wa 2716/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-06

, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu odrębnie u każdego z małżonków. Przepis art. 43 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny...
i Opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Zatem, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości...

III SA/Wa 465/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-13

uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., Reasumując, organ odwoławczy stwierdził, że w okresie 2 lat od sprzedaży nieruchomości Skarżący ponieśli wydatki na cele określone...
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f. każde z nich na kwotę 122.259, 25 zł, a zatem różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a wydatkami...

VIII SA/Wa 461/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2003...
dochodowym od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2003 roku w wysokości 5. 644 zł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Wymienioną decyzją...

III SA/Wa 2778/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Przedstawiając stan faktyczny wyjaśnił, że w lipcu...
2011 r. dokonał wraz z małżonką w ramach wspólności ustawowej sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. W wymaganym terminie wraz z małżonką złożyli...

III SA/Wa 585/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

prowadzi działalność gospodarczą w branży nieruchomościowej polegającą m.in. na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Spółka posiada dwie zabudowane działki...
i wniesieniu do niej Nieruchomości. Wydzielenie majątku nieprodukcyjnego do Spółki miało ułatwić jego sprzedaż i odciążyć X. S.A. od ponoszenia kosztów utrzymania...

III SA/Wa 2034/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-28

1.500.000,00 zł (umowa zlecenia z dnia 03.11.2013 r., faktura VAT z dnia 27.12.2012 r. nr [...]) stanowiącej prowizję za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości położonej...
przychody o kwotę 1.700.000,00 zł stanowiącą przychód oszacowany w związku ze sprzedażą podmiotowi powiązanemu nieruchomości położonej w G.;, 2. zawyżyła koszty uzyskania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100