Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1485/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej, braku opodatkowania podatkiem VAT zadatku w dacie jego otrzymania, opodatkowania Dodatkowego Wynagrodzenia...
. opisanej Nieruchomości II) i Nieruchomość Wydzielona III (z ww. opisanej Nieruchomości III) oraz sprzedaż wydzielonych nieruchomości Kupującemu., 6) Obecnie...

III SA/Wa 3933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości (uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r.)., Wnioskodawczyni...
osobistym Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. W dniu 16 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży części nieruchomości. Umowa ostateczna sprzedaży...

III SA/Wa 1198/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

(7 700 zł). Ponadto Organ I instancji ocenił, że faktura VAT wystawiona przez adwokata P. G. dotycząca obsługi prawnej transakcji sprzedaży nieruchomości...
w W. przy A. wystawiona została w związku z czynnością nieopodatkowaną - sprzedaż tej nieruchomości zwolniona była z podatku od towarów i usług. W związku z tym, w ocenie Naczelnika...

III SA/Wa 2109/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości. Wnioskodawca przedstawił...
gruntów oraz zmienia się sytuacja osobista każdego ze współwłaścicieli oraz ogólna sytuacja na rynku nieruchomości, która zwiększa ryzyko, że w przyszłości sprzedaż...

III SA/Wa 2107/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym czasie, zarówno z majątku prywatnego jak i z działalności gospodarczej...
wynoszący [...] we współwłasności przedmiotowej nieruchomości nabył będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu [...] września...

III SA/Wa 2716/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-06

, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu odrębnie u każdego z małżonków. Przepis art. 43 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny...
i Opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Zatem, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości...

III SA/Wa 465/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-13

uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., Reasumując, organ odwoławczy stwierdził, że w okresie 2 lat od sprzedaży nieruchomości Skarżący ponieśli wydatki na cele określone...
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f. każde z nich na kwotę 122.259, 25 zł, a zatem różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a wydatkami...

III SA/Wa 2080/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

nie można wykluczyć sprzedaży należących do majątku prywatnego segmentu, mieszkania lub obu mieszkań w bliskiej przyszłości., Opis Nieruchomości:, Wnioskodawca...
będąc kawalerem na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu [...] września 1998 r., Repertorium [...] (dalej: 'Umowa sprzedaży'). Nabycie nieruchomości nie zostało...

III SA/Wa 2106/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Prowadzona jest również ewidencja przychodów z najmu., Wnioskodawczyni nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym...
we współwłasności przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 14 września 1998 r...

VIII SA/Wa 461/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2003...
dochodowym od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2003 roku w wysokości 5. 644 zł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Wymienioną decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100