Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Op 143/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-20

czynnym podatnikiem VAT., Od sprzedaży zbytej nieruchomości został zapłacony podatek od towarów i usług. W związku ze sprzedażą nieruchomości strony w umowie sprzedaży...
(zgodnie z zapisami umowy sprzedaży). Usługi zwolnione wykonywane są w biurowcu wnioskodawcy znajdującym się na innej nieruchomości niż nieruchomość zbyta. W związku...

I SA/Op 14/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-21

sprzedaży pięciu nieruchomości, a mianowicie:, 1. lokalu użytkowego nr [...] położonego w O. przy ul.[...], o łącznej powierzchni 129,70 m2 (akt notarialny z dnia 14.01.2005r....
i nabycia czterech nieruchomości, zaś w 2007 r. podatnik dokonał sprzedaży jednego lokalu za kwotę 135.000,00 zł., W związku ze sprzedażą w 2005 r. lokali użytkowych położonych...

I SA/Op 23/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-21

także, że w 2005r. podatnik dokonał sprzedaży następujących nieruchomości:, 1. Lokalu użytkowego nr [...] położonego w O. przy ul.[...], o łącznej powierzchni 129,70 m2 (akt...
189.750,00 zł (postanowienie Sądu Rejonowego w O. Wydział I Cywilny z dnia 29.05.2006r. sygn. Akt [...] o przysądzeniu własności nieruchomości)., W związku ze sprzedażą...

I SA/Op 151/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-29

również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, które należało zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. W tym zakresie ustalono...
, że w 2012r. S. K. wraz z małżonką M. K. dokonali sprzedaży nieruchomości (na prawach wspólności ustawowej) zgodnie z aktami notarialnymi:, - Repertorium A nr [...] z dnia...

I SA/Op 556/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-23

fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu decyzją z dnia 23 maja 2013 r. wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy...
za 2008 rok w kwocie 10.000,00 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., Ze stanu faktycznego przedstawionego w uzasadnieniu decyzji wynikało, że aktem...

I SA/Op 75/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-16

z dnia 17.02.2006r. Repertorium A: [...])., Organ kontroli stwierdził również, że w latach 2005-2006 podatnik dokonał zakupu i sprzedaży także innych nieruchomości...
., W roku 2005 podatnik dokonał sprzedaży pięciu nieruchomości, a mianowicie:, 1. lokalu użytkowego nr 3 A położonego w [...] przy ul. [...], o łącznej powierzchni 129,70 m2 (akt...

I SA/Op 100/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-25

Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości I. uchyla zaskarżoną...
z dnia 28 października 2010 r. określającą K. R. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.950,00 zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonych w N. i G...

I SA/Wr 2203/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-22

administracyjnych). Dnia 8 września 2000 r. skarżący i J. T. nieruchomość tę sprzedali za cenę 110.000 zł. Dnia 21 września 2000 r. skarżący oświadczył, że przychód uzyskany ze sprzedaży...
od osób fizycznych za 2000 r. od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.500 zł. W uzasadnieniu wskazano, że dochód ze sprzedaży nieruchomości w dniu 8...

I SA/Op 138/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-19

ze sprzedaży nieruchomości zainwestuje na własne potrzeby mieszkaniowe. Ponieważ podatnik w wyznaczonym przez Urząd terminie nie przedłożył dokumentów potwierdzających...
wydatkowanie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w 2000 r. na własne potrzeby mieszkaniowe, Urząd wszczął w powyższej sprawie postępowanie podatkowe, w toku którego M. B...

I SA/Op 74/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

ze sprzedaży nieruchomości dokonanej, według ustaleń organu, w ramach prowadzonej przez P. P. działalności gospodarczej, oraz kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu...
w łącznej kwocie 78.462,72 zł (koszty związane z nabyciem i sprzedażą nieruchomości w wysokości 398.399,79 zł pomniejszone, stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100