Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Lu 803/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

nr [...] o powierzchni 439 m2 położonej w obrębie S., gmina C. za łączną kwotę [...]zł., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów...
na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła na działalność zarobkową, nie podejmowała żadnych czynności mających...

II SA/Lu 344/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

. na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] czerwca 2007 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stwierdza niezgodność z prawem uchwały [...] Rady Gminy...
[...] Rady Gminy N. z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wnosząc o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały...

I SA/Lu 466/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-14

od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III...
11 928 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2004 roku wraz z odsetkami liczonymi w wysokości połowy należnych odsetek pobieranych od zaległości...

I SA/Lu 804/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

położonej w obrębie S., gmina C. za cenę [...] zł. Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1...
nie wydatkowała żadnych środków na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła na działalność zarobkową...

I SA/Lu 802/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku...
swobodnej oceny dowodów i pominięcie, że: strona nie wydatkowała żadnych środków na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości...

I SA/Lu 801/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

powierzchni 1.1645 ha, położonych we wsi S. gmina C., za cenę 30.000 zł)., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów...
, że: strona nie wydatkowała żadnych środków na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła na działalność zarobkową...

I SA/Lu 777/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-06

w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym w momencie sprzedaży nieruchomości...
w momencie sprzedaży nieruchomości., Z uwagi na braki wniosku, organ podatkowy dwukrotnie wzywał spółkę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia...

I SA/Lu 16/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-12

fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia...
. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11 928 zł od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2004 r. z odsetkami w wysokości połowy...

I SA/Lu 700/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-27

ustalił, że skarżąca w okresie objętym postępowaniem podatkowym dokonała łącznie 13 transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych (uprzednio nabytych w drodze darowizny...
, że prowadzone były w ramach działalności handlowej. Wskazuje na to krótki okres pomiędzy nabyciem działek, a ich sprzedażą, cykliczny i przemyślany podział nieruchomości...

I SA/Lu 606/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-17

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej - u.p.t.u.) przez błędną jego wykładnię i przyjęcie, iż sprzedaż nieruchomości...
dowodu z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów dla wszystkich nieruchomości objętych zaskarżoną decyzją na okoliczność, że nieruchomości te stanowiły w dacie sprzedaży...
1   Następne >   +2   +5   +10   100