Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 2887/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-18

z tytułu sprzedaży nieruchomości, , I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji., II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony...
podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości. W dniu [...] .1996 r. A.i G. S. dokonali sprzedaży nieruchomości...

I SA/Kr 157/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-05

o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, czego konsekwencją jest opodatkowanie uzyskanych przychodów ze sprzedaży...
. Wartość sprzedaży nieruchomości nierozliczona w ramach działalności gospodarczej w 2013r. wyniosła [...] zł., a wartość sprzedaży nieruchomości nierozliczona w ramach...

I SA/Kr 330/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-24

od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 24 marca 2004r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji wskazano...
mieszkalnego za kwotę 92.000,00 zł. W dniu 5 kwietnia 2004r. strony złożyły oświadczenia o przeznaczeniu środków pieniężnych, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości...

I SA/Kr 2888/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-18

z tytułu sprzedaży nieruchomości, , , - s k a r g ę o d d a l a -, Decyzją z dnia [...] 2002 r. Nr [...] Drugi Urząd Skarbowy w K. określił A. S. zaległość...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości. W dniu [...] 1996 r. A. i G. S. dokonali sprzedaży...

I SA/Kr 1305/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-06

. na dzień 24 grudnia 2001 roku, z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 103.961,00 zł, od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w dniu[...] grudnia...
, 60 zł., W uzasadnieniu decyzji Urząd Skarbowy podniósł, iż A. R. w dniu[...] grudnia 1999 roku dokonał sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie, tj. działki...

I SA/Kr 471/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-14

roku, w którym objaśniła, iż umowa sprzedaży nieruchomości dokonana aktem notarialnym Rep. A Nr [...], którą C. C. zawarł ze Spółką [...] Sp. z o. o. w dniu 14 stycznia...
pozorności umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 14 stycznia 2010 roku i tym samym uznał, iż C. C. dokonał sprzedaży nieruchomości Spółce [...] Sp. z o. o. w zamian za zapłatę...

I SA/Kr 539/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-24

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości, - skargę oddala - W akcie notarialnym z dnia [...] czerwca 1999r. (Rep. A nr [...] W. B. dokonał sprzedaży na łączną kwotę...
PIT-23 oraz oświadczenie, że przychody uzyskane ze sprzedaży tych nieruchomości przeznaczy na cele mieszkaniowe., Pomimo złożonego przez podatnika oświadczenia, organ...

I SA/Kr 1100/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

oraz sprzedanych przez niego nieruchomości stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą dokonał on kilkunastu transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości lub udziałów w posiadanych...
na zakupie i sprzedaży nieruchomości, w całości wypełniają definicję działalności gospodarczej. Z ustaleń poczynionych przez organ kontroli skarbowej wynikać ma ponadto...

I SA/Kr 1760/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-22

również działalność gospodarczą w zakresie nabycia i sprzedaży nieruchomości, która to działalność nie została zgłoszona do opodatkowania., W oparciu o zebrane w sprawie dowody...
po zakupie nieruchomości dokonywała ich podziału na mniejsze działki, które następnie sprzedawała na rzecz osób fizycznych. W latach 2007 i 2008 dokonano 60 transakcji sprzedaży...

I SA/Kr 1293/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-29

z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] , w kwocie 3.270.050,00 zł., Rozstrzygnięcia te zapadły w następującym stanie faktycznym...
., W dniu 15 stycznia 2013r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. [...] skarżąca dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] za cenę 18.000.000,00 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100