Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 372/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-13

w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży w dniu [...] na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] nr [...] nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej...
A. Z. zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży w dniu [...] nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, decyzją z dnia...

I SA/Gl 851/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-26

uzyskanych w wyniku sprzedaży nieruchomości, gdzie strona była wyłącznie pełnomocnikiem sprzedającego. Wskazał, że sytuacja taka miała miejsce w przypadku następujących...
transakcji sprzedaży:, 1. Zbycie nieruchomości aktem notarialnym z dnia [...] rep. A nr [...] położonej w P. przy ul. [...] należącej do R.O., A.O. i D.O., 2. Zbycie...

I SA/Gl 112/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-25

, który spłacono przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości, a tym samym, czy poniesienie owych wydatków stanowiło realizację przesłanek zwolnienia podatkowego, określonych...
w wysokości [...]zł, z tytułu dokonanej w dniu [...] sprzedaży nieruchomości, położonej w K., składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi [...] i [...] o łącznej...

I SA/Gl 277/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-19

umowy sprzedaży nieruchomości rozwiązanej następnie za porozumieniem stron lub w drodze odstąpienia od umowy - jest nieprawidłowe., Organ podatkowy stwierdził...
, że w przedmiotowym wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe wskazując, iż wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości, ustalając w umowie z nabywcą, że cena zostanie zapłacona...

I SA/Gl 232/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-01

[...] Nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w P., powiat...
nieruchomość położoną w P., o pow. [...]a [...]m2, zabudowaną budynkiem rekreacyjno-wypoczynkowym za cenę [...]zł. Po sprzedaży nie zostało złożone oświadczenie o przeznaczeniu...

I SA/Gl 227/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-25

. Nr [...] w sprawie określenia podatnikowi wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w P...
podatkowy wezwał podatnika w celu rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Odpowiadając na wezwanie, J. M. wyjaśnił, iż sprzedana...

I SA/Gl 680/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-29

dochodów z działalności gospodarczej podatnik osiągał w 2003 roku przychody ze sprzedaży nieruchomości, które zaliczał do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt...
na rozmiary oraz częstotliwość transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości organ podatkowy pierwszej instancji powziął przypuszczenie, że sprzedaż w/w nieruchomości...

I SA/Gl 747/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-04

: murarskich, posadzkarskich, malarskich, handel materiałami budowlanymi, kupno, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości i sprzętu budowlanego...
zaniżenie przez podatniczkę przychodów z działalności gospodarczej wskutek nie zaewidencjonowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w K. przy ul...

I SA/Gl 1209/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

przyjął, iż podatniczka prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą dokonała sprzedaży szeregu nieruchomości. W zakresie zorganizowanego i ciągłego charakteru prowadzonej...
działalności powołano się m.in. na dokonanie przez podatniczkę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. [...] w C., natomiast w świetle uzasadnienia wniosku, organ...

I SA/Gl 1210/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

gospodarczą dokonała sprzedaży szeregu nieruchomości. W zakresie zorganizowanego i ciągłego charakteru prowadzonej działalności powołano się m.in. na dokonanie przez podatniczkę...
sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. [...] w C., natomiast w świetle uzasadnienia wniosku, organ pierwszej instancji w dacie wydania decyzji z dnia [...] r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100