Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bk 397/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-06

Z uregulowania zawartego w art. 28 ust.2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w dacie sprzedaży nieruchomości, tj. w 2000...
roku) wynika, że zobowiązanie podatkowe z tytułu w/w przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości powstaje z mocy prawa z upływem czternastodniowego terminu...

I SA/Bk 398/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-06

Z uregulowania zawartego w art. 28 ust.2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( w brzmieniu obowiązującym w dacie sprzedaży nieruchomości, tj. w 2000...
roku) wynika, że zobowiązanie podatkowe z tytułu w/w przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości powstaje z mocy prawa z upływem czternastodniowego terminu...

I SA/Bk 1112/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-30

w zakresie sprzedaży nieruchomości., We wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny: w dniu [...] grudnia 2011 r. prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w B...
., W dniu [...] września 2013 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w formie aktu notarialnego. Strony umowy określiły cenę sprzedaży...

I SA/Bk 100/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-05

położonych na terytorium RP nieruchomości, zarządzaniu i bieżącym administrowaniu nabytymi nieruchomościami do czasu ich sprzedaży, a także sprzedaży tych nieruchomości...
w deklaracjach VAT-7. W sierpniu 2007 r. nieruchomość ta została sprzedana Spółce L., a sprzedaż ta została potraktowana jako zwolniona od podatku od towarów i usług. W deklaracji...

I SA/Bk 542/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-13

i roszczeniach do nieruchomości przy ul. M.w W., dokonał sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. K. w W., udziału w nieruchomości o nr [...] położonej we wsi D. (gm. Ł...
zakupu, sprzedaży i przeniesienia własności nieruchomości (vide: str. 7-10 zaskarżonej decyzji)., Na podstawie zeznań i wyjaśnień podatnika z [...] grudnia 2017 r...

I SA/Bk 130/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-19

ustalił, że strona w 2013 r. dokonała sprzedaży nieruchomości, zaś uzyskane przychody zakwalifikowała do sprzedaży z innych źródeł, tj. majątku prywatnego. Od tych przychodów...
Drugiego Urzędu Skarbowego w B. stwierdzono, że sprzedaż przez skarżącą w dniu [...] września 2013 r. na rzecz S. Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonych jako działki...

I SA/Bk 966/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-29

r. w kwocie 6.492,00 zł od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, dokonanej na podstawie aktu notarialnego za Rep. A Nr [...] z dnia [...] grudnia 2010 r. Organ...
sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem [...] położonego w O., przy ul. [...] o łącznej pow. użytkowej 49,50 m2, wraz ze związanym z ww...

I SA/Bk 400/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-14

, lecz wartości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub prawa do lokalu. Co jednak istotne, wydatkowanie tej wartości musi nastąpić po wcześniejszym przyroście...
majątku podatnika, związanym ze sprzedażą nieruchomości (prawa do lokalu). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA...

I SA/Bk 59/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-10

nieruchomości, a nie tych samych pieniędzy, które zostały uzyskane ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym...
o zwolnieniu z podatku dochodowego jest wydatkowanie (nie później, niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości...

I SA/Bk 58/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-10

nieruchomości, a nie tych samych pieniędzy, które zostały uzyskane ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym...
dochodowego jest wydatkowanie (nie później, niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100