Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Łd 869/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-06

., zawyżając koszty uzyskania przychodów o kwotę 158,07 zł., • zaniżono przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości...
o kwotę netto 1.000 zł w związku z brakiem wystawienia faktury za usługę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i umową pośrednictwa z 7 października 2014 r. zawartą z K...

I SA/Łd 144/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-26

- w roku ... ., Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości podatnik zakwalifikował do przychodów zwolnionych z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym...
....., stwierdzono, iż: w dniu [...]. aktem notarialnym Rep. Nr .../....podatnik dokonał wraz z żoną sprzedaży nieruchomości położonej w Ł. przy ul. P., składającej się z działki...

I SA/Łd 1157/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-05

25.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu tej decyzji podał, że w dniu 1 września 2005 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego...
w W. oświadczenie, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe., Dalej organ odwoławczy wywodził, że według ustaleń Naczelnika...

I SA/Łd 546/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-29

podatnik nie wykazał przychodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Ł., przy ul. A. 2a oraz z udziałów w nieruchomościach położonej w Ł. przy, ul B. 13, jako uzyskanych...
podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A. 2a oraz z udziałów w nieruchomościach położonej w Ł. przy ul. B...

I SA/Łd 22/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-24

zapłacona i nakazał dłużnikowi T. O. wydanie tejże nieruchomości solidarnie nabywcom., W dniu 15 stycznia 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę...
65.000zł zabudowanej działki gruntu nr 30, o pow.2.093m2, W dniu 29 marca 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę 300.000zł zabudowanej działki...

I SA/Łd 1192/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-11

sprzedaży nieruchomości oddala skargę. I SA/Łd 1192/10, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...] r. M. W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r...
za 2007 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości., W dniu [...] r. skarżący nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr [...] nieruchomość położoną we wsi K., Gm. D., składającą...

I SA/Łd 425/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-09-28

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości 1999 roku oddala skargę. J. B. w dniu 24 lutego 1999 roku dokonała...
sprzedaży nieruchomości położonej w K., przy ulicy A 5/7 za cenę 255.000 złotych. Ponieważ nieruchomość ta została sprzedana przed upływem pięciu lat, licząc od końca...

I SA/Łd 618/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-13

ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia...
[...] r. określającą P. P. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu w kwocie 880.000,00 zł uzyskanego ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości w S. przy ul...

I SA/Łd 688/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-26

% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 292.209 złotych plus 50% odsetek liczonych po upływie 14 dni od daty sprzedaży...
i woli. W tajemnicy przed nią mąż dokonał również sprzedaży tej nieruchomości za kwotę 2.922.089,50 złotych,, a kwota nie weszła do majątku dorobkowego. O fakcie kupna...

I SA/Łd 1156/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-05

podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 50.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz określającą nadpłatę w wysokości 25.000 zł w części przypadającej na G. J...
ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe, a W. J. w dniu 2 lutego 2009 r. złożył zeznanie PIT-23 deklarując przychód ze zbycia nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100