Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 90/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

praktykę organów administracji., 2. Jeżeli osoba fizyczna nie złoży oświadczenia o przeznaczeniu dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego...
w terminie 14 dni od sprzedaży tej nieruchomości, a następnie wydatkuje w ciągu 2 lat środki uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt...

III AZP 10/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-03-27

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /t.j. Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75/ jednoczesność sprzedaży...
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania...

III AZP 22/93 - Uchwała Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 1994-03-10

. 38 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ normuje kwestię ustalania ceny sprzedaży...
. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości nie daje podstaw do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali. Sąd Najwyższy podkreślił, że ustawa i przepisy wykonawcze...

III ARN 5/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/ przysługuje osobom tylko tym, które dzierżawiły nieruchomość...
przeznaczoną do sprzedaży, a nie inną nieruchomość., Pierwszeństwo to obejmuje także osoby, które dzierżawiły nieruchomość bezpośrednio przed przekazaniem jej na rzecz...

III RN 205/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-02-06

sprzedaży nieruchomości. Trafnie zatem przyjęto w zaskarżonym wyroku, że zbywca dysponował prawem majątkowym mogącym być przedmiotem obrotu., 2. Sąd Najwyższy rozpoznaje...
, co następuje:, Rewizja nadzwyczajna jest nieuzasadniona., W sprawie sporne jest zagadnienie, czy zawarte w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązanie nabywcy /Spółki...

III AZP 2/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-04-03

kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik Gminy wyraził pogląd, iż przy sprzedaży nieruchomości państwowych...
nieruchomości do sprzedaży działek pod budownictwo zagrodowe stosuje się przepisy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych jedynie w zakresie trybu, warunków i ceny...

III AZP 1/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

1983 r. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, obejmująca sprzedaż opisanego lokalu i oddanie im w wieczyste użytkowanie 1/6 nie wydzieloną część nieruchomości...
nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/ utrzymała możliwość oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości państwowych na rzecz:, - spółdzielni mieszkaniowych...

III ARN 74/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-11-26

(...) na uchwałę Zarządu Miasta (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
i wywłaszczaniu nieruchomości ma zastosowanie tylko w przypadku sprzedaży lokalu lub poszczególnych lokali w budynku. Uznano, że w razie sprzedaży całego budynku jednej osobie...

III ARN 15/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych - M.P. nr 19 poz. 114/ wydana po wejściu w życie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - kodeks...
notarialnego. W sprawie zdarzeniem w rozumieniu art. 2 par. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. będzie zawarcie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnej...

III ARN 22/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-05-19

własność nieruchomości na cele publiczne jest umową sprzedaży nieruchomości taką samą, jak każda inna tego rodzaju umowa, a wobec tego stosuje się do niej przepisy prawa...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na skutek rewizji...
1   Następne >   +2   +5   10