Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1217/89 - Wyrok NSA z 1989-12-20

1. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
okoliczności przemawiające za rezygnacją ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Gminy w T...

III SA 767/94 - Wyrok NSA z 1995-02-24

sprzedaży nieruchomości nie wskażą przyczyn, które uzasadniały podanie w umowie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej /art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
zasadność skargi Aliny Ś. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 15 czerwca 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości i na podstawie...

III SA 1297/01 - Wyrok NSA z 2003-01-08

wysokość zaległości podatkowej w kwocie 10.066,24 zł z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości...
nieruchomości na kwotę 10.066,24 zł wraz z należnymi odsetkami. Nie uznał bowiem części poniesionych przez stronę wydatków, pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży...

III SA 7/98 - Wyrok NSA z 1999-05-18

z długu. Wartość ta jest przychodem, gdyż uzyskana została ze źródła przychodu, a to dlatego, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca...
dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.732,80 zł należny od Michała T., Podatnik 23.10.1995 r. nabył nieruchomość w postaci działek budowlanych od gminy K...

FPS 5/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-11-25

, że bez znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest sam fakt uzyskania pieniędzy oznaczonych w cenie sprzedaży...
nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży'. Wobec...

II SA 307/90 - Wyrok NSA z 1990-07-16

o łącznej pow. 22,82 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej na terenie wsi P., gm. M., odmawiając sprzedaży tej nieruchomości innym reflektantom...
już decyzji ostatecznej w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Powyższa decyzja z dnia 31 października 1989 r. została następnie zmieniona przez organ, który ją wydał...

I SA 110/89 - Wyrok NSA z 1989-04-24

gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239; zm. Dz.U. 1986 nr 3 poz...
nieruchomości z dnia 15 stycznia 1988 r. na rzecz małż. W. - organ I instancji ponownie rozpatrzył sprawę sprzedaży tej nieruchomości. Organ ten przeprowadził, zgodnie z zaleceniami...

II SA 467/90 - Wyrok NSA z 1990-08-20

Po wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie w drodze decyzji kandydata na nabywcę gruntu Państwowego Funduszu Ziemi, przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży...
w drodze przetargu, o czym stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

III SA 1554/93 - Wyrok NSA z 1994-06-08

przed datą sprzedaży mieszkania i w związku z tym nie mógł wydatkować środków ze sprzedaży mieszkania na zakup nieruchomości, co w konsekwencji oznaczało brak warunków...
, jeżeli podatnik oświadczy, że przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wydatkuje w okresie roku na cele określone w tym przepisie. Z przedstawionych dokumentów wynikało...

III SA 650/94 - Wyrok NSA z 1995-03-01

od sprzedaży tej nieruchomości po zasięgnięciu opinii dwu biegłych, która to opinia jest znana małżonkom S. i nie była przez nich kwestionowana. Wezwanie doręczone zostało...
ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 27.100 zł., W odwołaniu z dnia 22 grudnia 1993 r. Krzysztof S. poinformował Urząd, że 'nie poczuwa się' do obowiązku uiszczenia podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   40