Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1766/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-11

Tak, jak dla uiszczenia podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie może być przedłużony ustawowy termin 14 dni tak i dla złożenia oświadczenia w celu...
ze sprzedaży nieruchomości płatny jest w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży, chyba że podatnik w tymże terminie złoży oświadczenie, że dochód ten wykorzysta na cele...

SA/Wr 411/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-10

Uchwała rady gminy o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gminnej, z której korzysta sołectwo podjęta bez zgody zebrania wiejskiego, narusza art. 48 ust. 2 ustawy...
i Gminy W. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych położonych w W. par. 6 powołanej uchwały stanowi: 'Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gminną...

II SA/Wr 444/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-20

do sprzedaży nieruchomości w S. (...) - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru (...) Urzędu Wojewódzkiego...
., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości: działka zabudowana nr 240 /1 o pow. 540 m2 położonej w S., organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie...

SA/Wr 460/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-10-13

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych...
. 20 i 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...

SA/Wr 274/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1986-06-17

Konstytucji PRL/ jest wycofanie przez organ administracji nieruchomości rolnej ze sprzedaży i umorzenie postępowania w sytuacji, gdy uprawnienia jednej z osób ubiegających...
, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/, a nieruchomość po przejściu do zasobów PFZ została przekazana do sprzedaży osobom...

SA/Wr 672/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-10

ceny sprzedaży nieruchomości, nie powinno być oceniane jako naruszenie art. 39 ust. 1 oraz art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...
i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./. ...

SA/Wr 1001/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-04-03

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75/., 2. Wyłączenie organu...
z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń...

SA/Wr 523/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-16

Państwowego Funduszu Ziemi wszystkich ubiegających się o to wnioskodawców otwiera możliwość zastosowania przez organ przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości...
na zasadzie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...

I SA/Wr 2761/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-06-05

wynikających z aktu notarialnego umowy - sprzedaży nieruchomości, której dotyczy faktura, a którymi, byli Eugenia i Franciszek K., natomiast fakturę wystawiono...
sprzedaży, z której wynika, że Franciszek K. nabywa nieruchomość w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na nabycie której otrzymał kredyt...

I SA/Wr 2966/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-04-15

. (...) w przedmiocie określenia opłaty skarbowej z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości - oddala skargę. W dniu 12 lipca 1999 r. w Kancelarii Notarialnej we W. przed notariuszem...
nr 136 poz. 705 ze zm./, opłata skarbowa od umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wynosi 5 par. podstawy opodatkowania, czyli wartości rynkowej...
1   Następne >   +2   +5   11