Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2785/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-28

Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej roszczenie Skarbu Państwa lub gminy z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości dokonanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami...
i wywłaszczaniu nieruchomości Dz.U. nr 72 poz. 311 ze zm./ stanowi czynność cywilnoprawną w sprawie takiej sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'j...

SA/Sz 634/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości, o ile nie następuje w ramach prowadzonej działalności /obrót nieruchomościami/ stanowi odrębne źródło...
procent uzyskanego przychodu. Organy podatkowe nie podzieliły stanowiska podatników, że przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości jest przychodem z działalności gospodarczej...

SA/Sz 870/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-02

, z którym ustawa o opłacie skarbowej wiąże powstanie tego zobowiązania, a więc z chwilą zawarcia przed notariuszem umowy sprzedaży nieruchomości, zaś decyzja organu podatkowego...
rynkowej nieruchomości, będącej przedmiotem umowy sprzedaży, stanowi zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 Ordynacji podatkowej od dnia dokonania czynności...

SA/Sz 1728/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-11-08

1. Faktury, które dokumentują sprzedaż nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, nie są podstawą do obniżenia podatku należnego., 2. Wymogi formalne stawiane...
w drodze czynności prawnej sprzedaży zabudowanej nieruchomości., Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna...

SA/Sz 1140/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-07

1997 r. Również w dniu 9 lipca 1999 r. Józef D. dokonał sprzedaży na rzecz 'I.-I.' Spółki z o.o. z siedzibą w Sz. nieruchomości położonej w S.-Sz. przy ul. K. St...
5 procent wartości nabywanego prawa tj. do kwoty 925.000 zł., W złożonych do protokołu z kontroli wyjaśnieniach Józef D. stwierdził, że sprzedaż nieruchomości została...

SA/Sz 1301/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-06

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży w dniu 18 kwietnia 1996 r. położonej przy ul. P. w Sz. nieruchomości na kwotę 9.839,60 zł oraz zaległość podatkową w tymże podatku...
, według którego wolne są, od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'a' tej ustawy w części wydatkowanej...

SA/Sz 2018/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-12-04

, że prowadząca kancelarię notarialną B.K. wykonała usługę sporządzenia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym...
o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że wykonując usługę notarialną związaną ze sprzedażą nieruchomości i sporządzając akt notarialny...

SA/Sz 2693/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-10-29

jak sprzedaż czy zamiana nieruchomości. Z dniem zawarcia umowy w Spółce powstał przychód tak, jakby nieruchomość tę zgodnie z przeznaczeniem sprzedano, co oznacza, że pobrane...
dochodowym od osób prawnych, z którego wyprowadziła wniosek, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości przychód powstaje w dacie zawarcia umowy przenoszącej własność...

SA/Sz 69/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-29

na sprzedaż wydzielonej części nieruchomości o obszarze około 1.900 m2 oraz budynku z urządzeniami technicznymi. Umowa przedwstępna zawarta została pod warunkiem, że sprzedający...
organów nadzoru budowlanego obu instancji, że jako najemca nieruchomości i strona przedwstępnej umowy sprzedaży tej nieruchomości skarżąca nie ma prawa do występowania...

SA/Sz 262/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-10

./ oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Jakkolwiek więc dla skutecznego prawnie dokonania sprzedaży nieruchomości /budynku stanowiącego odrębny od gruntu...
/Dz.U. nr 18 poz. 62/ nie może ulegać wątpliwości, że udokumentowanie wydatków na zakup budynku wyłącznie umową jego sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego...
1   Następne >   +2   5