Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 771/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-08-04

bonifikaty w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy należy do jej zarządu. Rada gminy jest natomiast organem współdziałającym, choć z uwagi na rodzaj owego...
niż jego wartość /art. 67 ust. 3/., Cena ta winną być określona w wykazie nieruchomości przekazanych do sprzedaży, który sporządza zarząd gminy. Wykaz należy wywiesić na okres 21 dni...

SA/Rz 2186/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-05-13

prawa. Dotyczy to także celu sprzedaży nieruchomości, który bada się w aspekcie zgodności z planem, jako aktem praw miejscowego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
Państwa oraz własność gminy'. Przetarg jest przy tym sposobem zasadniczym zbycia takich nieruchomości. /art. 37 ust. 1 ustawy/. Bezprzetargowy tryb sprzedaży, nieruchomości...

SA/Rz 1382/96 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1997-01-23

. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ skargę Pawła Cz. na uchwałę Rady Gminy W. z dnia 14 grudnia 1995 r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości. Paweł...
, jako że wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu, podczas gdy art. 4 'p.' 8 /prawidłowo art. 4 ust. 8/ przewiduje wyraźnie, że byłemu właścicielowi lub jego następcy...

SA/Rz 329/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-11-23

podatkowe, ustalono, że z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości spadkowych zostały założone dla dwóch małoletnich dzieci spadkodawcy książeczki oszczędnościowe...
, na które wpłacono ich udziały ze sprzedaży tych nieruchomości. Udziały pełnoletnich dzieci zostały wykorzystane na bieżące potrzeby rodziny. Z tych powodów...

SA/Rz 1508/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-10

kontynuację uregulowań sprzedaży nieruchomości gminnych zawartych w uchwale z dnia 18 czerwca 1998 r. (...)., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie...
Uchwała rady gminy dotycząca określenia bonifikaty dla najemców oraz warunków jej uzyskania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego /art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21...

SA/Rz 852/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-16

cywilnoprawnej - sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych jest wartość rynkowa udziału /prawa majątkowego/ a nie część wartości rzeczy...
podstawą obliczenia opłaty skarbowej od sprzedaży nieruchomości zabudowanej jest wartość rynkowa nieruchomości wraz z udziałem w gruncie bez względu na wartość określoną...

SA/Rz 1248/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

Umowa sprzedaży budynków i budowli nie jest objęta wyłączeniami od opłaty skarbowej przewidzianymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r...
i zwrotu opłaty skarbowej w kwocie 284.200zł stanowiącej 1/2 pobranej opłaty skarbowej od umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 19 stycznia 2000 r...

SA/Rz 1544/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-04-22

Ratio legis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości /Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm./ dopuszczającego wywłaszczenie...
na żądanie właściciela całej nieruchomości, gdy w wyniku wywłaszczenia część pozostawiona właścicielowi nie nadaje się do racjonalnego wykorzystania oznacza, że wyłączone...

SA/Rz 551/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-06-04

z nich podatek VAT. W toku kontroli Marek B. nie przedstawił umowy notarialnej sprzedaży nabytej nieruchomości twierdząc początkowo, że takowa istnieje, a następnie...
w postępowaniu podatkowym musi odzwierciedlać faktycznie dokonane transakcje podmiotu gospodarczego., Jeśli nie było po stronie podatnika nabycia nieruchomości wraz z budynkiem...

SA/Rz 1247/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

Umowa sprzedaży budynków i budowli nie jest objęta żadnym z wyłączeń od opłaty skarbowej przewidzianych w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r...
. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./. Pierwsze z tych wyłączeń nie ma zastosowania do umowy sprzedaży budynków i budowli jako towarów używanych...
1   Następne >   3