Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 154/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-23

Przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
. decyzją z dnia 26 lipca 1993 r. wymierzył Dorocie S. z tytułu sprzedaży nieruchomości - działki o powierzchni 00,065 ha zabudowanej pawilonem handlowym - podatek dochodowy...

SA/Po 1444/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-19

. 350 ze zm./, ustalił Mirosławowi O. podatek dochodowy za 1992 r. w kwocie 20.341.000 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży 1/2 części udziałów w nieruchomości...
dochodowym od osób fizycznych, przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży pomniejszonej...

I SA/Po 292/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-11-21

/nieruchomości gruntowe/, a ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie też z postanowieniami art. 47 i art. 48 Kc sprzedawane budynki znajdujące...
16.02.1994 r. wystawionej przez Urząd Gminy w P., a dokumentującej sprzedaż nieruchomości użytkowej w S. Akt notarialny stwierdzający, iż powyższą nieruchomość kupili...

SA/Po 1246/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-01-25

z brzmieniem art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy podatek od dochodu uzyskanego w drodze sprzedaży nieruchomości bądź jej części ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10...
oświadczenie, iż przeznaczy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na remont i modernizację budynku, w którym mieszka. Uczyniła to wprawdzie po upływie 14-dniowego terminu...

I SA/Po 1277/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-10

postępowania, iż umowa sprzedaży nieruchomości w dniu 7 grudnia 1995 r. została zawarta pod wpływem błędu. Sprzeczne są jednak twierdzenia skarżącego...
przedmiotem współwłasności., Stanisław T., zeznając jako świadek w Urzędzie Skarbowym, potwierdził, iż działał przy sprzedaży nieruchomości w błędzie co do zakresu sprzedaży...

SAB/Po 54/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-03-09

z dnia 16 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń...
albo decyzji o umorzeniu postępowania /art. 105 par. 1 Kpa/. oddala skargę na bezczynność Naczelnika Miasta i Gminy w D. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości. Kazimiera S...

I SA/Po 1458/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-12-01

w fakturach nieruchomości są wspólnością dorobkową Marianny i Edwarda małżonków B., W świetle prawa nie nastąpiła zatem sprzedaż nieruchomości do spółki cywilnej...
na rachunek bankowy czym naruszyła obowiązki określone w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług dokonana bowiem czynność sprzedaży nieruchomości na faktury VAT...

SA/Po 891/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-11-10

szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi...
nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/ pozostawia organowi administracji państwowej rozstrzygnięcie komu z ubiegających się o wieczyste użytkowanie działki oddać...

SA/Po 3155/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-08-17

narusza art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości PFZ /Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348/. Przed wydaniem bowiem tej decyzji nie zasięgnięto opinii kółka...
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży był sporządzony i został umieszczony na tablicy ogłoszeń w okresie od 2 do 17 lipca 1991 r. w Urzędzie Miasta i Gminy I., ale określał...

SA/Po 747/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-04-28

nieformalną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości z Henrykiem L. W związku z tym, w stosunku do Józefa J. nie ma zastosowania art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1971 r...
materiału, w tym z zeznań Henryka L., Heleny K. i Maksymiliana W. wynika, że w drodze nieformalnej umowy kupna-sprzedaży sporna nieruchomość rolna o powierzchni 9,38 ha...
1   Następne >   +2   6