Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 1234/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-27

Ustalona w umowie sprzedaży cena nieruchomości, która powinna odpowiadać wymogom określonym w art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
od dochodzenia pozostałych do zapłaty rat cen sprzedaży nieruchomości gruntowych, wynikających z umów zawartych z użytkownikami wieczystymi, będącymi osobami fizycznymi. Zarząd...

I SA/Lu 779/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-07-01

garażu wydadzą na nabycie w kraju w ciągu roku od dnia sprzedaży nieruchomości lub prawa przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' cyt. ustawy, zgodnie z art. 10 ust...
r. Urząd Skarbowy w L. decyzją określił Państwu Danucie i Grzegorzowi M. zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości /garażu/ w kwocie 360 zł /tj. 10...

SA/Lu 1314/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-03-02

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - skargę oddalił. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda w L. stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w U. w sprawie wyrażenia zgody...
i wywłaszczaniu nieruchomości, że na sprzedaż niniejszej działki ogłoszone zostały dwa przetargi, które nie doszły do skutku., Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami...

I SA/Lu 781/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-12

. przez odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu nieruchomości z dnia 30 grudnia 1996 r., podczas gdy umowa kupna sprzedaży udokumentowana aktem notarialnym...
-sprzedaży nieruchomości zawarły w dniu 18 grudnia 1996 r. pisemną i ustną umowę przedwstępną /w wyniku przetargu na nabycie nieruchomości/, nieruchomość została Spółce...

I SA/Lu 275/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-17

fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416/, który w sposób jednoznaczny stanowi, iż warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości jest przeznaczenie...
podatkowym, bowiem zgodnie z ww. przepisem podatnik mógł w terminie dwóch lat przeznaczyć uzyskany ze sprzedaży nieruchomości dochód na cele określone w tym przepisie...

I SA/Lu 465/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-05-25

. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym, dochody uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego...
nieruchomości rolne położone w obrębie Z. w L. Uzyskany przychód ze sprzedaży wyniósł 2.000.000,00 zł., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono...

I SA/Lu 826/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-09-25

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, bowiem nie nastąpiła sprzedaż nieruchomości, co mogło nastąpić tylko w formie aktu notarialnego...
negocjacji w związku z zamiarem zawarcia przez strony umowy sprzedaży nieruchomości, która nastąpiła 26.3.1997 r. /bezsporne/., Kwotę VAT wykazana w ww. fakturach...

II SA/Lu 820/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-07-18

przestrzennego, stanowi wyłączną podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały przez radę właściwą lub sejmik w przedmiocie sprzedaży takiej nieruchomości stanowiącej własność...
. 154 ze zm./, wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Prowincjałatu o.o. Bernardynów w K. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.672 m2 położonej...

II SA/Lu 905/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-09-10

. z dnia 24 maja 2002 r. przeznaczającej do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność gminy K.-D. położoną w B. - oddala skargę. Działając na podstawie art...
nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./ naruszając przy tym art. 37 powołanej ustawy., Zasadą wyrażoną w art. 37 jest, że sprzedaż nieruchomości gruntowej...

II SA/Lu 819/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-07-18

w użytkowanie wieczyste albo sprzedaż miałyby być dokonywane, a przez to nie wyłącza stosowania art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli trybu przetargowego...
, że katalog wyjątków od zasady przetargowej sprzedaży nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego jest zamknięty i wyczerpująco wskazany w art. 37 ust. 2 i ust. 3...
1   Następne >   +2   5