Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 786/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-10-29

nieruchomości /Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm./ oraz nabycia na podstawie umowy sprzedaży w trybie art. 29-36 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami...
w odniesieniu do umowy sprzedaży nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miast i osiedli, dokonane na podstawie i w trybie art. 29-36 ustawy o gospodarce...

SA/Kr 2097/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-02-29

zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 1993 r., Podatek ten określono skarżącemu od przychodów uzyskanych ze sprzedaży w roku 1993 nieruchomości...
, a zatem nie upłynęło pięć lat od nabycia tych nieruchomości, przychód uzyskany ze sprzedaży tych nieruchomości podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu na podstawie...

I SA/Kr 690/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-10-03

od osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i art. 29 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
za zwłokę od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Wskazując jako podstawę prawną art. 28 ust. 1-4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 35/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-04-09

./, w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy...

SA/Kr 626/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-11-10

skargę oddala. Pojęcie wywłaszczenia, którego istotną cechą jest przejęcie własności na rzecz Państwa z mocy aktu administracyjnego nie obejmuje umów sprzedaży...
nieruchomości, zawartych na skutek pertraktacji prowadzonych w trybie art. 6 ust. 1 ustawy wywłaszczeniowej., Stąd też w analizowanym przypadku nie mógł znaleźć zastosowania...

SA/Kr 1137/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-02-14

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205...
z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/ pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości...

II SA/Kr 1198/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-07-01

nieruchomościami/, na cel określony w umowie sprzedaży nieruchomości zawartej w trybie art. 6 ustawy o z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości...
umowy sprzedaży przez Bogdana Henryka Sz. z dnia 1.04.1969 r. (...) nieruchomość w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., przyjętego przez organy administracji...

SA/Kr 770/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-02-08

zasadność skargi Marii P. na decyzję Wojewody Rzeszowskiego z dnia 31 maja 1982 r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził...
, orzekł o sprzedaży udziału Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym, położonym w Ł. przy pl. S. nr 5 Stanisławowi R. i Bronisławowi J...

II SA/Kr 719/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-02-26

ustalenia celu, na który nieruchomość nabyta. Cel ten, zgodnie z pkt 1 umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 19 września 1966 r., określała decyzja o lokalizacji szczegółowej...
Zawarte w art. 229 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ wyłączenia możliwości dochodzenia roszczenia o zwrot...

I SA/Kr 1986/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-06-15

- uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; (...). W dniu 14 kwietnia 1997 r. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości położonej w K...
., Podkreślić jednak należy, że w dacie zawarcia przez skarżącego mowy kupna - sprzedaży nieruchomości obowiązywało Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1989 r...
1   Następne >   +2   4