Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 438/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-18

. Drugi Urząd Skarbowy w B. określił Bożenie i Henrykowi B. należny podatek od dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży w dniu 28 grudnia 1998 r. nieruchomości, w kwocie...
, a podatnicy nie złożyli w terminie 14 dni od sprzedaży oświadczenia w trybie art. 28 ust. 2 ustawy, że przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości zostanie wydany...

I SA/Ka 2248/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-06-18

kontroli skarbowej, ale uznał, że cena sprzedaży powinna wynosić 1.380.343 zł, opierając się w tym zakresie na wartości nieruchomości, wynikającej z operatu szacunkowego...
umowę sprzedaży nieruchomości, a nie Urząd Skarbowy w W. właściwy ze względu na siedzibę podatnika, która uległa zmianie., Ze względu na naruszenie właściwości zaskarżona...

II SA/Ka 2995/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-12

się z obiektywnym wzrostem wartości nieruchomości, a nie z ceną, jaką strony ustalają w ewentualnej umowie zbycia nieruchomości. Wielkość ceny w umowie sprzedaży nie ma nic wspólnego...
przez rzeczoznawców Małgorzatę K. i Jarosława P., Przedmiotowa nieruchomość była przedmiotem sprzedaży w dniu 15.02.2000 r., co wynika z aktu notarialnego w Rep. 'A' (...)., W odwołaniu...

I SA/Ka 1175/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-28

zostanie wystawiona przed datą sporządzenia aktu notarialnego, to nie dokumentuje ona nabycia nieruchomości z uwagi na nieważność umowy sprzedaży tej nieruchomości...
odliczenia. Jednocześnie podkreślono, że należny podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości został wpłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami...

I SA/Ka 949/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-06-02

skarżącą a Izbą Skarbową, że sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
z tym błędna informacja udzielona przez Urząd Skarbowy, co do konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości, która była zwolniona z podatku...

I SA/Ka 389/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-23

/ a Bankiem (...) S.A. w K. /kupującym/ w formie notarialnej umowę sprzedaży nieruchomości - działki nr 13/21 o powierzchni 6 011 m2, położonej w K. przy ul. S., za cenę 955...
Businessu sp. z o.o. w K. złożyło w formie aktu notarialnego oświadczenie o skorzystaniu z prawa odkupu nieruchomości objętej umową sprzedaży z dnia 27 marca 1995 r., albowiem...

SA/Ka 1736/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-05-10

. M. stwierdzając, że jest ona nieprawidłowa i bezzasadna. W uzasadnieniu podniósł, że strony nie zawarły umowy sprzedaży nieruchomości, albowiem Spółdzielnia...
nie była właścicielką nieruchomości. Doszło tylko do przeniesienia posiadania, która to umowa w świetle art. 535 Kc nie nosi cech sprzedaży. Odwołujący się podniósł zarazem...

I SA/Ka 1223/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-29

nadpłaty i zwrotu opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w W., zawartej w dniu 21.08.2000 r. pomiędzy Stanisławem L. /sprzedającym...
Pierwsza grupa wyłączeń z opłaty skarbowej dotyczyła umów sprzedaży, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu, które zawierane są przez podatników podatku VAT...

I SA/Ka 1384/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-02-20

sprzedaży nieruchomości, zaś decyzja organu podatkowego określająca inną od obliczonej i pobranej przez notariusza wysokość opłaty skarbowej, ma charakter wyłącznie...
przez notariusza w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości, będącej przedmiotem umowy sprzedaży, stanowi zaległość podatkową w rozumieniu art. 51...

I SA/Ka 94/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-10-09

tych faktur stanowiły całość ceny należnej przedsiębiorstwu 'P' od spółki 'A' z tytułu sprzedaży nieruchomości, z tym że pierwsza z tych faktur dotyczyła kwoty należnej...
nieruchomości zawartą w formie aktu notarialnego, co w świetle art. 158 Kc oznacza, że sprzedaż i przeniesienie własności nieruchomości nie nastąpiły. Zgodnie zatem z art. 27 ust. 4...
1   Następne >   +2   5