Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art...
. określił skarżącemu Miłosławowi D. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w dniu 9 lipca 1999 r. w wysokości 4.080,30 zł oraz odsetki...

SA/Bd 2265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

następuje według zasad określonych w art. 28 wymienionej wyżej ustawy, wedle którego dochodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości oraz praw majątkowych określonych w art...
niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa...

SA/Bd 1830/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-28

nie uwzględnił faktu kradzieży pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, Izba podkreśla, że zdarzenia i wypadki losowe takie jak na przykład kradzież mogą stanowić...
oraz jak kwota została skradziona. Nie przedłożył żadnego dokumentu potwierdzającego fakt kradzieży pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości /np. protokół policji...

SA/Bd 1271/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-17

Miasta G. umowę sprzedaży /lub umowę zobowiązującą do sprzedaży/ przedmiotowej nieruchomości za cenę dziesięciu tysięcy złotych., Stosownie do art. 158 Kc umowa zobowiązująca...
W postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, która z dniem 1 stycznia 1999 r. przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa...

SA/Bd 201/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

Infrastruktury w B. została zawarta umowa o przekazanie nieruchomości w użytkowanie. Integralną jej częścią jest załącznik, w którym określono warunki użytkowania lasów...
, gruntów i innych nieruchomości na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. W umowie wskazano, że obowiązuje ona od 1.01. do 31.12.1999 r., następnie...

SA/Bd 2048/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-25

nieruchomości sąsiedniej przy ul. Ch. 27., Ww. wymienione jeszcze przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z informacją o wszczęciu...
usługowego, zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Ch. 25 w B., Zdaniem organu odwoławczego wymienione rozstrzygnięcie wraz z poprzednimi przesądziło ostatecznie o zachowaniu...

SA/Bd 2127/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. 'M.' S.A. z siedzibą w T. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży stolarki...
podniósł, że rzeczoznawca majątkowy, który sporządził opinię dotyczącą stanu zaawansowania robót na dzień wystawienia spornych faktur ma prawo do szacowania nieruchomości...