Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 986/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

./ na które powołuje się odwołujące przedsiębiorstwo ma zastosowanie tylko do tych umów sprzedaży w których jedną ze stron jest Skarb Państwa lub gmina, a nieruchomość...
nieruchomości w drodze czynności cywilnoprawnej podlega opłacie skarbowej. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w odniesieniu do umów sprzedaży został wyłączony w art. 3 ust. 1...

SA/Bk 543/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-06

. 3/4 części tej nieruchomości do majątku dorobkowego z żoną Małgorzatą., Cenę sprzedaży całej nieruchomości strony ustaliły na kwotę 10.000 zł, w tym cenę udziału 3/4...
i umorzenie postępowania w sprawie., Zdaniem odwołujących się, pomimo formy aktu notarialnego, do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność udziału w nieruchomości...

SA/Bk 1378/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-10-31

wnioskowanie, że zamiarem stron umowy leasingu nie był leasing budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu, lecz w istocie stronom chodziło o umowę sprzedaży nieruchomości...
przepisów Ordynacji podatkowej uzasadniono dowolną nie znajdującą uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym ocenę, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła za cenę...

SA/Bk 228/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-06-20

sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zawiera jedynie oświadczenie poprzedników prawnych wnioskodawców, że Stefania i Jan S. byli właścicielami nieruchomości...
po Stefanie i Janie S. jako właścicielach pierwotnych nieruchomości /dołączono postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/ przenieśli w drodze sprzedaży w trybie art. 6 cyt...

SA/Bk 71/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-03-06

ze sprzedaży jednej nieruchomości na zakup drugiej, pominęła kwotę 34 mln zł zaliczki stanowiącej przychód ze sprzedaży mieszkania uzyskany przed kupnem nowego., Zdaniem skarżącego...
poz. 350 ze zm./ ma nie kolejność dokonywanych transakcji, lecz wydatkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na inny cel mieszkaniowy, jeśli istnieje oczywisty...

SA/Bk 1022/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-06

skarbowej przeniesienia własności nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, między innymi w drodze umowy sprzedaży...
ze zm./ zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega m.in. przeniesienie w drodze umowy sprzedaży własności nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części...

SA/Bk 895/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-04-05

na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy sprzedaży po cenach wolnorynkowych, a nie odebrania nieruchomości w ramach wywłaszczenia dla zrealizowania określonych celów...
Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543/ w odniesieniu do nieruchomości wywłaszczanych...

SA/Bk 901/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-15

do zawarcia umowy ze względu na niezaakceptowanie przez właścicielkę proponowanej ceny i wygórowane żądania cenowe tejże za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości., W ocenie...
Wywłaszczenie nieruchomości na inne cele niż określone w art. 6 pkt 1-9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm...

SA/Bk 238/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-09-18

. W uzasadnieniu organ stwierdził, że transakcja sprzedaży prawa użytkowania ww. nieruchomości została zawarta pomiędzy kupującymi E. Z. P. S., a sprzedającym Przedsiębiorstwem...
przedsiębiorstwa państwowe od umów sprzedaży zorganizowanej części tych przedsiębiorstw., Zwolnienie podmiotowe nie dotyczy obu stron umowy sprzedaży...

SA/Bk 1099/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-19

Samo przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele uzasadniające wywłaszczenie nie daje jeszcze podstawy w przypadku jej sprzedaży...
. 23 ze zm./ ma zastosowanie tylko do umów sprzedaży w których jedną ze stron jest Skarb Państwa lub Gmina, a nieruchomość będąca przedmiotem umowy sprzedaży przeznaczona...
1   Następne >   3