Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

Z. z tytułu dokonanej sprzedaży w okresie zwolnienia od podatku; za usługi transportowe wykonane w miesiącu kwietniu 1996 r. przez Andrzeja A.; za usługi agencyjne wykonane...
kontroli skarbowej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako podstawy ustalania dochodu ze sprzedaży akcji spółki 'BBC BB AG' spółce 'ABB ABB' - izba...

OSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

notarialnego z dnia 9 lipca 1997 r. (...), natomiast przy sprzedaży lokalu nr 4 w dniu 2 października 1997 r., dla nieruchomości obejmującej ten lokal, była prowadzona księga...
niepodzielnych elementów budynku i prawa użytkowania wieczystego do 14 procent udziału w nieruchomości gruntowej oraz w części dotyczącej lokalu mieszkalnego nr 4 wraz...

OSA 4/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

, który ma obejmować prawa do drugiej nieruchomości, późniejszym aktem z 1997 r. nie ma wpływu na ważność zawartych umów sprzedaży, gdyż przepis art. 1051 Kc zezwala spadkobiercom...
Nabywca spadku od spadkobiercy poprzedniego właściciela nieruchomości, któremu odmówiono przyznania własności czasowej do gruntu na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26...

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

. W wyniku kontroli Urząd Skarbowy stwierdził, że 'B.' S.A. w okresie od stycznia do maja 1999 r. dokonywała sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z miejscami garażowymi stosując...
wyłącznie do sprzedaży lokali mieszkalnych. Zdaniem organu pierwszej instancji, sprzedaż garaży powinna następować z zastosowaniem stawki 22 procent podatku VAT...