Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 4/19 - Uchwała NSA z 2020-02-17

z pierwszym z nich, przy dokonywaniu wykładni art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. należy ustalić, kiedy podatnik uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości, gdyż istotny...
poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe, nie odwrotnie. Skoro bowiem w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik ma wydatkować uzyskany ze sprzedaży nieruchomości...

II FPS 2/17 - Uchwała NSA z 2017-05-15

, która trudni się działalnością polegającą na nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, prowadzi po prostu działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami. Nie istnieje...
2006 r. sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku była zwolniona z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym., Począwszy od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca...

II OPS 3/09 - Uchwała NSA z 2009-12-10

opłaty planistycznej, o której mowa, jedynie w przypadku 'sprzedaży' nieruchomości, ale na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce...
otrzymał nowe brzmienie. W miejsce pojęcia 'sprzedaż nieruchomości', wprowadzono pojęcie 'zbycie nieruchomości'. Następnie ustawa nowelizacyjna wprowadziła istotną zmianę...

II FPS 3/11 - Uchwała NSA z 2012-04-02

nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży., 2.3. W wydanej w dniu 4 czerwca 2009 r. indywidualnej interpretacji Dyrektor IS uznał stanowisko skarżącej...
interpretacji podtrzymując pogląd, że zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, to jest zabudowanej budynkiem...

III AZP 1/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

1983 r. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, obejmująca sprzedaż opisanego lokalu i oddanie im w wieczyste użytkowanie 1/6 nie wydzieloną część nieruchomości...
nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/ utrzymała możliwość oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości państwowych na rzecz:, - spółdzielni mieszkaniowych...

I OPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-07-27

) obowiązek przeprowadzenia przetargu, określony w art. 37 ustawy, dotyczył sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu...
, który stanowi o obowiązku przeprowadzenia przetargu przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy lub oddawania takiej nieruchomości w użytkowanie...

I OPS 3/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10

1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 17 ze zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...
ostatecznie zrealizowane w roku 1958, kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

III AZP 16/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów...
. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/, według której zawarcie umowy o oddanie gruntu...

I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

nie tylko w wezwaniu właściciela do odstąpienia nieruchomości, ale także i w umowie sprzedaży dopuszczalne było ograniczenie się do wskazania podstaw do ustalania ceny. W konsekwencji...
, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zawarta umowa sprzedaży albo zamiany lub umowa przedwstępna w przedmiocie sprzedaży lub zamiany nieruchomości, wówczas wykonawca planu może nabyć...

II FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-02-17

niematerialnych i prawnych, jest bez znaczenia dla zaliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości...
1   Następne >   +2   4