Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-11-25

, że bez znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest sam fakt uzyskania pieniędzy oznaczonych w cenie sprzedaży...
nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży'. Wobec...

III AZP 10/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-03-27

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /t.j. Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75/ jednoczesność sprzedaży...
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania...

FPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-17

Sprzedaż nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U....
zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży w 1993 r. nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1996 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych...

OPS 11/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Uchwała rady gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w trybie przetargu może być zaskarżona do sądu administracyjnego na podstawie...
. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./, Rada przeznaczyła do sprzedaży, w drodze przetargu...

FPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-23

nr 90 poz. 416 ze zm./, określił Elżbiecie K. zaległość podatkową w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej w 1997 r...
upływu dwuletniego terminu do wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, o którym mowa...

OPS 10/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości przeszły w dniu 27 maja 1990 r. do właściwości rejonowych organów rządowej administracji ogólnej. W związku...
listopada 1966 r. w sprawie sprzedaży Konstantemu J. nieruchomości przy ul. K. nr 19 w O. w zamian za mienie pozostawione za granicą, jako wydanej bez podstawy prawnej...

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

wielkości dochodu ze sprzedaży nieruchomości budynkowej kosztem uzyskania domu w wypadku wzniesienia go systemem gospodarczym jest suma rzeczywistych wydatków związanych z budową...
Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...

OPS 3/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-06-01

uprawnienie do dysponowania majątkiem gminy /art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 'a' ustawy o samorządzie terytorialnym/ oraz zasadę sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu /art...
. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, do nabycia tych lokali w trybie bezprzetargowym i za cenę równą ich wartości, ustaloną...

III AZP 4/88 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1988-12-31

września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości /M.P.nr 23 poz.205 ze zm./ nie jest oparte na konstrukcji ustawowego prawa pierwokupu...
: I. Dopuszczając możliwość zbywania nieruchomości państwowych przepisy ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu...

OPK 18/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-10-25

na przyjęcie takich zasad odpłatności za przekształcenie, jakie mają zastosowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi, to jednak przyjęty...
wieczystej KW nr 130656., Organ pierwszej instancji ustalił, że strony są użytkownikami wieczystymi przedmiotowej nieruchomości położonej w P. przy ul. K., oznaczonej...
1   Następne >   +2   4