Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 15/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

nieruchomościami jest jednym z wielu przepisów zawartych w tej ustawie, który reguluje umowę sprzedaży nieruchomości. Jest on umieszczony w rozdziale 8 działu II tej ustawy...
o gospodarce nieruchomości reguluje sprzedaż nieruchomości., Sprzedaż nieruchomości jest stosunkiem cywilnoprawnym, gdyż jest uregulowana w Kodeksie cywilnym /art. 1 Kc...

III AZP 2/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-04-03

kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik Gminy wyraził pogląd, iż przy sprzedaży nieruchomości państwowych...
nieruchomości do sprzedaży działek pod budownictwo zagrodowe stosuje się przepisy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych jedynie w zakresie trybu, warunków i ceny...

OPK 23/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-22

Państwa oraz gmin. Możliwość bowiem sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste jej użytkownikowi /a więc zarówno osobie fizycznej jak i prawnej...
. Sprzedaż takiej nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. regulującej gospodarkę gruntami nierolniczymi jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu...

III AZP 24/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-12-22

o zwrocie nieruchomości /sprzedaż nieruchomości, oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie, istnienie odrębnej nieruchomości budynkowej itp./?, 2/ czy ostateczna decyzja...
gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości o zwrocie nieruchomości zbędnej na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu lub umowie sprzedaży na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12...

III AZP 12/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Zaliczenie na poczet opłat za użytkowanie wieczyste i ceny sprzedaży jednej nieruchomości, nabytej od Państwa na cele mieszkalne przed dniem 1 sierpnia 1985 r., wartości...
lokalu mieszkalnego - wyłącza możliwość zaliczenia różnicy pomiędzy wartością tego mienia a ceną sprzedaży nieruchomości, na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste...

III AZP 13/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-23

nr 30 poz. 127 ze zm./ o zwrocie nieruchomości zbędnej na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu lub umowie sprzedaży na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r...
zbędności wywłaszczonej lub wykupionej nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu lub w umowie sprzedaży jest możliwe tylko wtedy gdy nieruchomość jest nadal...

OPK 17/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-05-17

ze sprzedażą części nieruchomości, której przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego uległo zmianie po rozpoznaniu, pytania prawnego pełnego składu Samorządowego...
tego obrotu - wykupu, zamiany, sprzedaży - ta część gruntu zaczyna stawać się sama w sobie odrębną nieruchomością od dotychczasowej całości, a po jego dokonaniu staje...

III AZP 39/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-02-04

lub lokali, a także ceny sprzedaży nieruchomości rolnej, stanowiących własność Skarbu Państwa. Według ust. 3 tego przepisu, zaliczenie wartości mienia nieruchomego...
Osobie, będącej repatriantem nie można zaliczyć na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej oraz ceny sprzedaży położonych...

OPK 22/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-22

się na przyjęcie takich zasad odpłatności, jakie mają zastosowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu, to jednak przyjęty sposób określania wysokości...
na podstawie art. 43 i art. 43a ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./., Jan N. odwołał...

OPK 4-7/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

się właśnie taki przypadek, ponieważ organ administracji wydał decyzję o sprzedaży części nieruchomości /lokalu mieszkalnego mającego stanowić odrębny przedmiot własności...
Państwa znajdującego się na tym gruncie budynku, nie stanowi podstawy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją administracyjną o sprzedaży...
1   Następne >   +2   4