Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

. Zatem brak przedłożenia tego operatu (powinno być protokołu z rokowań) nie powinien skutkować obniżeniem oceny;, 5. określenie ceny sprzedaży nieruchomości na kwotę...
notarialnego była umowa sprzedaży oraz umowa o ustanowieniu służebności przesyłu, przy następujących założeniach:, • przedmiotem sprzedaży była nieruchomość stanowiąca...

VI SA/Wa 1115/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

. [...] nr [...], dokumentujący umowę sprzedaży nieruchomości położonej w [...] w postaci działki gruntu ornego numer [...], mimo nieobecności współwłaściciela przedmiotowej...
w jego obecności oświadczenie woli o sprzedaży nieruchomości i własnoręcznie się podpisał pod aktem notarialnym, podczas gdy osoba ta nie żyła już od dnia [...] września 2009 r...

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

warunkową umowę sprzedaży, oświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz umowę przeniesienia własności nieruchomości, uznając, że tak najpełniej zostanie wykonane...
w jednym projekcie aktu notarialnego obu umów i oświadczenia wójta. Podniosła, iż dla ważności umowy sprzedaży, uprawniony powinien dowiedzieć się o sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 1507/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

możliwe było jedynie sporządzenie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Z jednej bowiem strony polecenie dotyczyło bezwarunkowego przeniesienia własności nieruchomości...
małoletniego K. B., nieskutecznym oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej pożyczkę oraz na zawarciu umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości. To ostatnie...

SA/Bk 543/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-06

. 3/4 części tej nieruchomości do majątku dorobkowego z żoną Małgorzatą., Cenę sprzedaży całej nieruchomości strony ustaliły na kwotę 10.000 zł, w tym cenę udziału 3/4...
i umorzenie postępowania w sprawie., Zdaniem odwołujących się, pomimo formy aktu notarialnego, do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność udziału w nieruchomości...

VI SA/Wa 3417/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

podjął błędną decyzję w zakresie sprzedaży nieruchomości podczas gdy w istocie istniały przesłanki uniemożliwiające umorzenie postępowania egzekucyjnego, a mianowicie...
małżonki dłużnika i dokonanie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości stanowiło wprawdzie dość istotny błąd, jednak jego popełnienie nie powinno samodzielnie przesądzać...

VI SA/Wa 89/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

prawo budowlane; nieprawidłowe określenie przedmiotu sprzedaży (nieruchomość); hipotekę ustanowiono bezwarunkowo przy braku informacji dlaczego ustanowiono hipotekę zwykłą...
na sprzedaż nieruchomości (art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami); brak opisu budynków., Powyższą uchwałę Komisji Egzaminacyjnej nr 2 skarżąca zaskarżyła...

VI SA/Wa 3369/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

o zakończeniu budowy. W piśmie przewodnim skierowanym do Komornika R. K. oświadczył, że sprzeciwia się sprzedaży nieruchomości w jakimkolwiek trybie., Dłużnik...
z nieruchomości z uproszczonej na zwykłą;, 2) nie było rażącym błędem także oddalenie wniosku małżonki dłużnika i dokonanie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości. Na uzasadnienie swego...

VI SA/Wa 705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

, że prawidłowo pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki, gdyż, wobec zawarcia umowy sprzedaży, własność nieruchomości przeszła...
w drodze przetargu oraz uchwałę Rady z [...] kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tej nieruchomości (brak zrozumienia i umiejętności zastosowania...

VI SA/Wa 709/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-03

sprzedaży - na rzecz podmiotów nie posiadających statusu rolnika indywidualnego były sporządzane bez obowiązku przedłożenia zgody (wówczas Agencji Nieruchomości Rolnych, ANR...
nabycia (wykupu) nieruchomości, o którym mowa w poprzednio obowiązującej wersji - art. 4 u.k.u.r. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   10