Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Op 255/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie określenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości...
z dnia 28 października 2010r. określającą K. R. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.950,00 zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonych w N. i G...

I SA/Wr 457/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-04

Krajowej Informacji Skarbowej uznał za nieprawidłowe stanowisko Gminy w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, a za prawidłowe uznał...
stanowisko Gminy w zakresie opodatkowania/stawki podatki dla czynności sprzedaży nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego., Zaskarżając wymienioną...

III SA/Wa 1004/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-11

własności lokalu mieszkalnego. Wartość nieruchomości została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowych na kwotę 527.512 zł, natomiast w umowie sprzedaży nieruchomości...
określenia Skarżącej zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnej od sprzedaży nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył...

I SA/Wr 133/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-08

Okręgowym we W. Wydział [...] Gospodarczy w sprawie o uznanie umowy sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną (sygn. akt [...]), w której syndyk masy upadłości żąda...
dzierżawy. Strona powołała się na postępowanie przed Sądem Okręgowym we W. Wydział [...] Gospodarczy w sprawie o uznanie umowy sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną...

I OSK 439/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

. w O. na uchwałę Rady Miejskiej w I. z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości postanawia: zawiesić...
w I. z dnia [...] marca 2011 r., nr [...], na mocy której uchylono uchwałę z dnia [...] grudnia 1999 r., nr [...], o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości., W toku...

I OSK 176/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

z dnia 24 października 2007 r. sygn. akt II SA/Łd 772/07 w sprawie ze skargi W. J. na uchwałę Rady Gminy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...
W. J. na uchwałę Rady Gminy w W. z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł...

I OSK 176/08 - Postanowienie NSA z 2010-03-15

Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia [...] września 2006 r. [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej p o s t a n a w i a: podjąć zawieszone postępowanie sądowe...
. [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej. Postępowanie sądowe zostało zawieszone, na podstawie art. 125 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

III SA/Wa 1702/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

kupna sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w W. przy ul. [...] zawartej pomiędzy Spółką jako sprzedającym, a Skarżącą jako kupującym. Wymieniony organ podatkowy...
wniósł o uznanie przedmiotowej transakcji za nieważną jako zawartą dla pozoru. Zatem w przypadku stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży nieruchomości przez Sąd...

II FZ 308/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

sprzedaży nieruchomości. Strona skarżąca powołała się na art. 56 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., W ocenie Sądu wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie...
podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości. Natomiast przedmiotem niniejszego postępowania jest odmowa wznowienia postępowania dotyczącego...

I OSK 439/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości postanawia podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Postanowieniem...
. w O. na uchwałę Rady Miejskiej w I. z dnia [...] marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Naczelny Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   48