Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Op 550/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-19

administracyjnego w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości ww. nieruchomości, objętej w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym...
. Ustalona przez biegłego wartość nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego planu w wysokości 82.546 zł, znacznie odbiega od kwoty sprzedaży. Z powyższego, w przekonaniu...

II SA/Łd 614/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-16

, 5558/7, 5558/8 z uwagi na sprzedaż w/w nieruchomości w dniu 3 kwietnia 2006 roku., Następnie decyzją z dnia [...] Nr [...] Burmistrz P. - działając na podstawie art. 36 ust. 4...
w 2000 r. od małżonków A. i M. G. za cenę 820.000 zł i taką samą cenę uzyskali ze sprzedaży działek w 2006 r., co w żaden sposób nie odzwierciedla wartości nieruchomości...

II SA/Gd 139/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-18

2001 r. K. D. zbył w drodze umowy sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w N., Gmina, działkę nr [...] obszaru 8,75 ha. Wójt Gminy wszczął z urzędu postępowanie...
przedwstępna sprzedaży nieruchomości została zawarta z A w grudniu 1998 r., w umowie tej określono cenę sprzedaży na 218.750 zł. Taka była też, zdaniem skarżącego wartość...

II SA/Wr 336/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-26

z 2018 r.). W dniu [...] listopada 2018 r. do Urzędu wpłynął wypis z aktu notarialnego umowy sprzedaży ww. nieruchomości przez J. J. P. zawartej w dniu [...] listopada 2018 r...
nieruchomości i z uwagi na powyższe, nie przyjęcie tej daty jako właściwej dla dokonania wyceny; b/ przez ustalenie wartości nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży...

II SA/Sz 1188/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-18

przestrzennego oraz sprzedaż nieruchomości po uchwaleniu, albo zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Sporną w niniejszej sprawie pozostaje okoliczność...
możliwością porównania transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych na rynku lokalnym, a w konsekwencji możliwością porównania uzyskiwanych cen, jak też wpływu na ich poziom...

II SA/Op 474/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

faktycznych, tj. istnienia konkretnego celu publicznego sprzedaży nieruchomości, negocjowanego i zrealizowanego przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz braku przysporzenia majątkowego...
z tytułu sprzedaży. Odwołujący argumentował, iż Nadleśnictwo [...] nie było inicjatorem sprzedaży nieruchomości, a uczyniło to na prośbę Wojewody Opolskiego, który działając...

II SA/Sz 1238/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-10

przestrzennego oraz sprzedażą tej nieruchomości, w wys. [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania...
. Do zbycia nieruchomości nie doszło. Po [...] latach, nagła i nadzwyczajna sytuacja rodzinna wymusiła podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości. Brak zainteresowania spowodował...

II OSK 814/06 - Wyrok NSA z 2007-05-21

, podczas gdy powinna być przyjęta cena określona w akcie sprzedaży nieruchomości, za którym to stanowiskiem przemawia zarówno treść art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu...
i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiącego, że wysokość opłaty ustala się na dzień sprzedaży nieruchomości, jak i treść art. 37 ust. 6 tej ustawy nakazującego ustalenie opłaty...

II OSK 1536/10 - Wyrok NSA z 2010-10-21

Rolnych przeznaczy tę nieruchomość do sprzedaży. Jego zdaniem o takim przeznaczeniu Agencja zobowiązana jest zawiadomić na piśmie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo...
. Zaznaczył, że ze względu na interes Skarbu Państwa do sprzedaży na rzecz dzierżawcy, w ramach pierwszeństwa, oferowane są nieruchomości rolne, które są wykorzystywane...

II SA/Wr 502/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia...
transakcji przeprowadzonych w znacznym odstępie czasu przed datą sprzedaży nieruchomości stanowi ustalenie ceny 'na dzień sprzedaży nieruchomości,, 2) naruszenie § 4 ust. 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   100