Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

majątkowym. Poza tym, w związku z licytacyjną sprzedażą nieruchomości organ egzekucyjny będzie musiał ponieść liczne koszty. W ocenie organu, mimo, iż wskazana...
w [...] wynikająca z umowy kredytu nr [...] z 13 marca 2014 r., która stanowi dodatkowe utrudnienie i komplikację przy ewentualnej sprzedaży tej nieruchomości. Hipoteka...

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

, że jednorazowa i incydentalna sprzedaż nieruchomości, która miała miejsce 6 miesięcy przed wydaniem decyzji zabezpieczającej, mogła stanowić przejaw wyzbywania się majątku...
, że zbycie nieruchomości nie ogranicza możliwości dochodzenia należności, skoro nie wykazano, by środki uzyskane ze sprzedaży tego składnika majątku tę możliwość zabezpieczyły...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

okresie stanowiło kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zgromadzony przez NUCS materiał dowodowy wskazywał, że Strona uczestniczyła w działaniach noszących...
. S.A. umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni około 4.900 m2, która miała zostać wydzielona z nieruchomości stanowiącej działkę o numerze...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

w zeznaniach podatkowych za lata 2017- 2020 oraz ze sprzedaży nieruchomości w 2017 r. wyniósł łącznie 5 025 774,12 zł. Jednocześnie, suma darowizn środków pieniężnych dokonanych...
',, • zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych., DIAS stwierdził, że na podstawie przedłożonych do kontroli umów sprzedaży cesji wierzytelności (60 szt.) kontrolujący...

I SA/Sz 508/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2015-2019 wraz z odsetkami za zwłokę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
podatku od nieruchomości za lata 2015 -2019 wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wyliczonej na dzień wydania niniejszej decyzji i w tym celu określono przybliżoną...

I FSK 1807/21 - Wyrok NSA z 2021-11-17

sprzedaż tego paliwa wyniosła 89 157,655 litrów, czyli była o 168 709,345 litrów niższa niż wynika to z faktur VAT zakupu. Strona wykazała więc sprzedaż zaledwie 34,58...
257.371 litrów etyliny Pb95 i wartość ta była o 186 213 litrów wyższa od sprzedaży wykazanej w dowodach sprzedaży. W konsekwencji, na podstawie danych dotyczących sprzedaży...

I SA/Po 736/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-12

, jednoznacznie wskazując, że transakcje sprzedaży, które faktury te miałyby dokumentować, nie miały miejsca. Mając na względzie powyższe organ I instancji dokonał...
córki S. J. darowizny nieruchomości składającej się z działki gruntu nr [...] o pow. [...] ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonym...

I SA/Bk 29/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-11

jest współwłaścicielem wraz z B. F. (na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej) nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr [...], oznaczonej jako działka...
nr [...] o pow. 6368 m2 (wg. księgi wieczystej powierzchnia to 0,6403 ha), położonej w S., gmina B. Przybliżona wartość ww. nieruchomości to 650.000 zł, przy czym jest ona...

I SA/Rz 823/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-13

r. do 30 kwietnia 2018 r., W toku kontroli podatkowej ustalono, że Firma Handlowa 'T.' prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieżą i obuwiem...
przez spółkę T. E., będącą podmiotem nierzetelnym, pozorującym prowadzenie działalności, ukierunkowanym na wystawianie faktur dokumentujących sprzedaż towarów nieznanego...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

., złożyła pliki JPK VAT za okres m.in. 10-11/2018 oraz za 01/2019 r., w plikach JPK złożonych za okres m.in. 10-11/2018 oraz za 01/2019 nie wykazała sprzedaży i podatku...
, kwiecień, maj 2019 r.). Sprzedaż w łącznej wysokości o wartości netto [...] zł, podatek VAT w wysokości [...] zł, poza odwołującą wykazały trzy firmy, prowadzące...
1   Następne >   2