Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II FSK 144/12 - Wyrok NSA z 2013-12-13

trwałych wynikają z subiektywnej wartości nieruchomości (dekoniunktura na rynku nieruchomości), a strata na sprzedaży środków trwałych do Spółki 'E.' (1.620.000 zł...
nieumorzona wartość, przy cenie sprzedaży 1.500.000 zł) wynikała z faktu, że na dzień transakcji nie było możliwe uzyskanie wyższej ceny nieruchomości. Do akt sprawy...

II FSK 882/05 - Wyrok NSA z 2006-06-13

podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości., Stan sprawy przedstawiał się następująco:, W dniu 12 czerwca 2000 r. Iwona i Piotr L. sprzedali Ryszardowi K. będącą...

II FSK 1278/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

ze sprzedaży nieruchomości położonej w S., 3. Od powyższej decyzji skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyrokiem z dnia 9 grudnia...
jej przez organ do sprzedaży nieruchomości w S. w 2007 r. w związku z naliczeniem skarżącej przez ZUS zaległych składek ubezpieczeniowych. Wyjaśniła, że pod rygorem dokonania...

I SA/Po 150/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

. małżonkowie dokonali sprzedaży 28 działek pochodzących z powyższych nieruchomości, zawierając 25 umów sprzedaży, składając jednocześnie oświadczenie o przeznaczeniu przychodu...
ze sprzedaży ww. nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Skarżący złożył zeznanie PIT-37, w którym wykazał przychody uzyskane z wynagrodzeń oraz działalności wykonywanej...

I SA/Po 151/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

. małżonkowie dokonali sprzedaży 28 działek pochodzących z powyższych nieruchomości, zawierając 25 umów sprzedaży, składając jednocześnie oświadczenie o przeznaczeniu przychodu...
ze sprzedaży ww. nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Mąż skarżącej złożył zeznanie [...], w którym wykazał przychody uzyskane z wynagrodzeń oraz działalności...

I SA/Lu 832/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-25

sprzedaży tej nieruchomości na rzecz 'D' sp. z.o.o. nieruchomość ta była w posiadaniu M. G. i posiadanie to przekazano spółce dopiero po sprzedaży nieruchomości, co wynika z §...
5 notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2007 roku, Rep. [...]., Naruszenie art. 123 w związku z art. 188 § 1 Ordynacji podatkowej, pełnomocnik...

I SA/Łd 172/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-24

dowodami. Zwolnienie stron umowy sprzedaży nieruchomości z podatku od czynności cywilnoprawnych, daty zmian w CEiDG przedsiębiorcy dokonane w 2015 r., treść umowy...
z przeznaczeniem na zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Ł. przy ul. [...] za cenę 7 550 000,00 zł brutto (§ 9 lit a § 2 umowy sprzedaży), i ta nieruchomość w 2017 r...

I SA/Łd 173/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-24

sprzedaży nieruchomości z podatku od czynności cywilnoprawnych, daty zmian w CEiDG przedsiębiorcy dokonane w 2015 r., treść umowy kredytowej nie czynią niezasadnym...
nieruchomości położonej w Ł. przy ul. [...] za cenę 7 550 000,00 zł brutto (§ 9 lit a § 2 umowy sprzedaży), i ta nieruchomość w 2018 r. figuruje w ewidencji środków...

II FSK 10/08 - Wyrok NSA z 2009-04-16

(w jego brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r.) co jest przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy w warunkach określonych w art. 10 ust. 1...
wartość stanowiąca przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy jest pomniejszona o należny podatek od towarów i usług - z art. 2 w związku...

III FSK 3999/21 - Wyrok NSA z 2022-05-12

polegającą na najmie, dzierżawie lokali lub gruntów oraz sprzedaży nieruchomości. Wszytko to razem potwierdza, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą. W tym stanie...
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę o wznowienie postępowania. 1. Wyrokiem z 25.11.2020 r. o sygn. II FSK...
1   Następne >   +2   +5   11