Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 650/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

. Dobrowolne odstąpienie nieruchomości po wezwaniu do zbycia za określoną cenę w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego ma charakter czynności...
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zatem roszczenia związane z brakiem ustalenia w umowie sprzedaży ceny i w konsekwencji nieuiszczenia zapłaty za nieruchomości...

I OSK 840/09 - Wyrok NSA z 2010-06-18

Instytut [...] w Krakowie nie wezwał M. S. i P. S. do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za cenę określoną na podstawie art. 28 przez wykonawcę, a zatwierdzoną...
czy wykonawca narodowych planów gospodarczych pozbawiony był możliwości precyzyjnego określenia ceny sprzedaży nieruchomości we wspomnianym wezwaniu co skutkowało uznaniem...

II SA/Rz 700/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-22

odwoławczego było przyjęcie braku możliwości zastosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości., Wyrokiem z dnia 3 lipca 2018 r...
)., W ocenie Sądu organ I instancji nie poczynił w tym zakresie żadnych ustaleń na okoliczność potwierdzenia, że wola sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przez skarżącego...

II SA/Po 509/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-13

r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. nr 17...
zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, zaś zgodnie z dotychczasową wykładnią art. 9 ust. 1 ustawy z 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...

OSK 923/04 - Wyrok NSA z 2005-06-15

, że dla ustalenia zasadności żądania zwrotu nieruchomości, można przyjmować inny cel zawarcia umowy sprzedaży, niż określony w umowie zawartej w trybie art. 113 ust. 3...
na dokonaniu ustalenia wbrew treści dokumentu urzędowego - aktu notarialnego Rep. A (...) z roku 1974, że umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 25 czerwca 1974 r., została...

II SA/Gd 85/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-17

w operacie szacunkowym. Do wyceny zostały przyjęte transakcje faktycznie na rynku występujące. Rzeczoznawcy wyjaśnili, że transakcja sprzedaży nieruchomości przy [...], na którą...
i średniej intensywności. W operacie ujawniono sześć transakcji dot. sprzedaży nieruchomości i sześć transakcji dot. obrotu między osobami fizycznymi i obrotu między spółkami...

I SA/Wa 1232/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

pod drogę). Z uwagi na fakt, że na terenie rynku lokalnego biegły nie stwierdził transakcji sprzedaży nieruchomości o podobnym sposobie zagospodarowania, wartość...
nr [...] i nr [...] do końcowej analizy przyjęto 12 transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia...

II SA/Kr 786/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-10-29

nieruchomości /Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm./ oraz nabycia na podstawie umowy sprzedaży w trybie art. 29-36 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami...
w odniesieniu do umowy sprzedaży nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miast i osiedli, dokonane na podstawie i w trybie art. 29-36 ustawy o gospodarce...

II SA/Bd 127/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-09

ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, aktem notarialnym z dnia [...] czerwca [...] r. Rep. [...], zawarto umowę sprzedaży na rzecz...
w ewidencji numerem [...] o pow. [...] ha. Ustaloną kwotę sprzedaży, która wynosiła [...] zł. Z aktu notarialnego nie wynika by przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona...

IV SA/Po 1013/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-04

, czy w jej hipotezie mieści się nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży, dokonanej w formie aktu notarialnego w okresie obowiązywania ustawy z dnia 29...
nieruchomości, w tym również umowy sprzedaży nieruchomości (...)., Wykładnia językowa ust. 2 art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100