Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Bd 197/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

z przetargami publicznymi na sprzedaż nieruchomości gminnych przeprowadzonymi w roku 2012 będą udostępnione do wglądu w dniach od ... do ... br. w godzinach urzędowania. Pismo...
wglądu do dokumentacji związanej z przetargami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości gminnych w 2012r. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych skarżący...

I SA/Wa 811/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-29

. o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. obecnie przy ul. [...] - w terminie 4 miesięcy od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...
uwierzytelnionej kopii aktu notarialnego umowy sprzedaży, sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w W. [..] lipca 1985 r., na mocy którego A.Z. nabyła prawo użytkowania...

VII SO/Wa 11/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-06

jej sprzedaży. W konsekwencji skarżący zaczął składać szereg pism dotyczących ww. nieruchomości (w tym pisma i wnioski, których dotyczy złożona w niniejszej sprawie skarga...
w nieruchomości, w celu realizacji zadań statutowych. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w [...] (dalej jako 'Instytut') posiada...

II SA/Bd 340/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-26

nieruchomości proporcjonalnie do faktycznej powierzchni zajmowanej kwatery., W odwołaniu od tej decyzji Zdzisław D. podniósł zarzut błędnego ustalenia faktycznej powierzchni kwatery...
., Organ podniósł także, że nieporozumieniem jest również twierdzenie skarżącego, iż uporczywym uchylaniem się od wykonania w/w wyroku było dokonanie sprzedaży kwatery...

IV SA/Po 1003/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-29

. wystąpiła do organu z wnioskiem o ustalenie odszkodowania za przejęte pod drogi na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami działki...
o gospodarce nieruchomościami następuje z mocy prawa, a wpis w księdze wieczystej ma wyłącznie charakter deklaratoryjny (por. wyrok NSA z dnia 3 listopada 2011 r. sygn. I OSK...

I OSK 1562/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

., nr [...], o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w G., o pow. 24.350 m2, ozn. hip. '[...]' - prawo to zostało ustanowione jako odszkodowanie za grunt rolny...
się do Urzędu [...] oraz podległych mu jednostek organizacyjnych o przesłanie akt własnościowych nieruchomości położonej w G. o pow. 24.350 m2 , ozn. hip. '[...]'., W ocenie Sądu...

I OSK 1560/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

., nr [...], o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w G., o pow. 5145 m2, ozn. hip. [...] i część [...] - prawo to zostało ustanowione jako odszkodowanie...
czynności., Wskazano, że - wbrew twierdzeniu Sądu - organ kierując pisma z dnia 23 grudnia 2015 r. do Biura Gospodarki Nieruchomościami i Delegatury [...] oraz Biura Organizacji...

I OSK 822/14 - Wyrok NSA z 2014-11-13

: [...],[...],[...] oraz [...], przejęte pod drogi na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.; zwanej...
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w K., W dniu 16 września 2013 r. do Starosty Powiatowego w K. wpłynęła skarga T. Sp. z o.o. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego...

II SA/Łd 835/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-12

na w/w nieruchomości. Celem zebrania niezbędnego materiału dowodowego w powyższej sprawie wezwano przedstawiciela gestora sieci do złożenia stosownych wyjaśnień w przedmiocie legalności...
przyłączenia do w/w linii i podpisując umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłowych)., Zgodnie z Uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia...

I OSK 804/14 - Wyrok NSA z 2014-11-13

/Po 1002/13 uznał, że skarga jest zasadna., Sąd I instancji wyjaśnił, że istotne dla sprawy jest to, że notarialną umową sprzedaży z dnia [...] lutego 2013 r. [...] Towarzystwo...
odszkodowania za przejęte pod drogi nieruchomości prowadzone było w sposób przewlekły, oraz stwierdzenie, że prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem...
1   Następne >   2