Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

IV SA/Wa 737/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-29

jedynie sprzedaży nieruchomości położonej w [...]. W obrocie prawnym pozostaje jednak nadal pozwolenie wodnoprawne, którego adresatem jest odwołujący, udzielone decyzją Starosty...
października 2018 r. syndyk dokonał sprzedaży nieruchomości, na której zlokalizowana jest studnia, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne udzielone ww decyzją Starosty...

II SA/Sz 186/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-22

notarialnego stanowi, iż w ramach zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, na kupującego ([...]) przechodzą zarówno korzyści, jak i ciężary związane z własnością i posiadaniem...
, na który powołuje się strona skarżąca, stanowi, że w ramach zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, na kupującego ([...]) przechodzą zarówno korzyści, jak i ciężary...

I SA/Sz 528/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-21

gospodarczą między innymi w zakresie wspomagającym transport lądowy, wynajmie i zarządzaniem nieruchomościami własnymi, czy też sprzedażą nieruchomości na własny rachunek...
lub dzierżawionymi oraz działalność oznaczoną kodem PKD [...] - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek itd. Skarżąca - jak wynika z opisu profilu działalności, pełni nadzór...

II SA/Wr 524/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-26

Prawa wodnego oraz art. 104 k.p.a., ustalił Gminie P. opłatę stałą w wysokości 1 825,00 zł za pobór wód powierzchniowych., W uzasadnieniu organ wskazał, że sprzedaż...
nieruchomości nie ma swojego odzwierciedlenia w zmianie podmiotu w pozwoleniu wodnoprawnym. Art. 411 Prawa wodnego stanowi bowiem, że decyzję potwierdzającą przejęcie...

III SA/Po 1199/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-21

płatnika i podatnika przez upadłego przedsiębiorcę., Organ za bezzasadny uznał zarzut nieuwzględnienia sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. W przypadku...
umowy sprzedaży nieruchomości, następstwo prawne powinno być rozważane w zakresie stosunków prawnych bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy czyli nieruchomością...

II SA/Gd 156/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-15

stanowi wodę powierzchniową stojącą, pokrywającą nieruchomość, której skarżący jest użytkownikiem. Wobec tego rozporządzenie narusza prawa skarżącego jako użytkownika...
wskazanej nieruchomości. Wyjaśniono przy tym, że jezioro S. jest położone w powiecie [...],w obrębie S. i oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze...

IV SA/Wa 1597/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

lub też ujawnić przedmiotowego prawa w drodze postępowania sądowego, na co skarżący posiada dokumenty stanowiące o odmowie sprzedaży nieruchomości oraz orzeczenie sądowe o odmowie...
, wzdłuż granic planowanych do wydzielenia działek ewidencyjnych obr. [...]: północnej nieruchomości [...] (prawa linia brzegu rzeki) oraz południowej nieruchomości...

II SA/Po 447/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-13

podstaw do zastosowania art. 411 Prawa Wodnego z uwagi na następstwo prawne związane ze sprzedażą nieruchomości wchodzących w skład masy upadłościowej [...] S.A. z siedzibą...
za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych za rok 2017 i 2018;, - nieuwzględnienie, że w dniu [...] grudnia 2018 roku została sprzedana nieruchomość...

II OSK 3379/14 - Wyrok NSA z 2016-10-05

nieruchomości pozwoliłyby mu na godziwy start w dorosłe życie (sprzedaż jest praktycznie niemożliwa bez uzyskania decyzji pozwalających na zagospodarowanie terenu jako działki...
nieruchomość będzie narażona na oddziaływanie wody sięgającej miejscami 0,23 m. Jednocześnie organ podkreślił, że choć wielkość ta wydaje się niewielka, to dopuszczenie...

II SA/Gd 321/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-25

- na dzień podejmowania Uchwały 12/2017 - był skład członków Spółki - nie uwzględniono kwestii następstwa prawnego wynikającego choćby z podziału i sprzedaży nieruchomości...
członkostwa członków Spółki, w tym m.in. z uwagi na fakt zbycia nieruchomości znajdujących się w oddziaływaniu spółki. Jednocześnie w wielu przypadkach stwierdzono...
1   Następne >   +2   +5   +10   16