Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SAB/Go 59/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-18

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.G. na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia r. Nr w przedmiocie sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa...
czerwca 2009 roku (data prezentaty) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych skargę na bezczynność...

II SA/Gd 72/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-01

. E. W. i M. W. wnieśli do tut. Sądu skargę z żądaniem unieważnienia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Burmistrza na sprzedaż nieruchomości stanowiącej...
im uprawnienie do bezprzetargowego nabycia nieruchomości czy też nakaże organowi jej sprzedaż na ich rzecz. Kwestie te nie mieszczą się bowiem w kompetencjach sądu...

I OZ 1925/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

i J.G. na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu...
uchwały o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z 26 września 2017 r. Wojewódzki Sąd...

I OW 71/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

nie może sama funkcjonować w miejscowości S.., Organ ustalił również, że nieruchomość w miejscowości S. 37 jest wystawiona do sprzedaży. To w ocenie organu jednoznacznie...
nie może przemawiać fakt wystawienia na sprzedaż nieruchomości we wsi S., albowiem na nieruchomości tej ustanowione jest dożywocie na rzecz A. K., co oznaczą że Pani K...