Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 414/18 - Wyrok NSA z 2018-04-06

, tj.:, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. I. (działki nr [...] i nr [...]), położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, a nie jak podano...
w operacie, pod zabudowę produkcyjną i magazynową;, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. N. (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa...

VI SA/Wa 1463/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

.:, • transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza (działki nr [...] i nr [...]), położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, a nie jak podano w operacie...
, pod zabudowę produkcyjną i magazynową;, • transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. [...] (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa użytkowania...

VI SA/Wa 1132/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-16

. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego., Na dowód skarżąca załączyła akt notarialny sprzedaży nieruchomości (Rep. A [....] z dnia 30.12.2008 r...
.), dokumentujący sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntową, będącą w użytkowaniu wieczystym sprzedającego, a którą to transakcję rzeczoznawca majątkowy...

VI SA/Wa 562/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w [...], przy ul:, ▪ [...], działka nr [...], o pow. [...], w celu sprzedaży;, ▪ [...], działka...
zostały:, ▪ nieruchomość przy ul. [...],, Z aktu notarialnego wynika, że strony oświadczyły, iż cena sprzedaży będzie płatna w 48 miesięcznych ratach,, ▪ nieruchomość...

VI SA/Wa 237/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

, to za całość wyniesie 6280 zł., Pytanie nr 57 brzmiało: Dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej użytkownikowi wieczystemu, rzeczoznawca majątkowy określa...
:, a. wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności na dzień sprzedaży;, b. wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego na dzień sprzedaży...

VI SA/Wa 1168/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-28

na brak transakcji nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednego podmiotu, również sprzedaży udziałów w prawie własności gruntu przeznaczonego na cele...
podobne nieruchomości mogą mieć taką samą wartość. Ponadto cel wyceny - sprzedaż nieruchomości jako nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu jednoznacznie...

VI SA/Wa 2464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

sprzedaży., 3. Operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. [...] ha, obrąb C., gmina K. [...], powiat [...], województwo [...]. Operat został sporządzony...
[...] lipca 2013 r, dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej na dzień wyceny dla aktualnego sposobu użytkowania celem sprzedaży., 4. Operatu szacunkowego nieruchomości...

VI SA/Wa 2309/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

'). Celem wycen była 'sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym'., - postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Z. z [...] kwietnia 2016 r. (sygn. akt...
tej nieruchomości przyjął zaś zbiór czterech transakcji sprzedaży nieruchomości, jakie miały miejsce na rynku regionalnym (strony 17 i 18 operatu), obejmujących tereny...

VI SA/Wa 1584/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

parami. Cztery transakcje dotyczyły sprzedaży udziałów w gruntach wchodzących w skład nieruchomości wspólnych związanych z własnością lokali mieszkalnych, a jedna transakcja...
wartości, o której mowa w ust. 1, stosuje się, z zastrzeżeniem § 27, ceny transakcyjne sprzedaży nieruchomości niezabudowanych jako przedmiotu prawa własności. Z kolei...

VI SA/Wa 362/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

się kilkadziesiąt transakcji kupna/sprzedaży takich nieruchomości.'. Ponadto stwierdził, że: 'W opisywanym okresie na rynku sprzedawano nieruchomości niezabudowane o średniej...
czterostopniowej skali ocen tej cechy: 'pełne', 'częściowe', 'podstawowe', 'brak'. Jednocześnie z akt sprawy wynika, że nieruchomość z poz. 4 w dacie sprzedaży była nieuzbrojona...
1   Następne >   +2   +5   9