Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

II SA/Ol 361/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-09-28

niejawnym sprawy ze skarg D. i P.W. na uchwałę Rady Gminy B. z dnia '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym...
postanawia: umorzyć postępowanie. D. i P.W. wnieśli skargę na uchwałę Rady Gminy '[...]'z '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

II SA/Bd 560/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-25

Państwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego...

I SA/Wr 1335/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości. I) oddala skargę; II) przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego...
zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2009 r. z uwagi na trudną sytuację finansową, wywołaną pozostawaniem bez pracy...

IV SA/Wa 656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

, że nie mają zamiaru zbycia a w szczególności sprzedaży należącej do nich nieruchomości., Mając powyższe na uwadze, organ I instancji uznał, że ewentualna zgoda na nabycie nieruchomości...
o kształtowaniu ustroju rolnego w zw. z art. 28 k.p.a. poprzez przyjęcie iż właściciele nie mieli zamiaru zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji istnienia...

II SA/Kr 1266/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-25

sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Prezydent Miasta Tarnowa wydał w dniu [...] listopada 2009 r. zarządzenie...
Nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy [...] w T. w trybie bezprzetargowym., Pismem z dnia 24 września 2010 r. Wojewoda Małopolski złożył do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Gd 836/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-22

sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w K. na uchwałę Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości postanawia umorzyć postępowanie...
. Prokurator Prokuratury Rejonowej w K. wniósł skargę na uchwałę Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości. W dniu 18 listopada...

II SA/Ol 1029/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-06

niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy, stanowiącej...
własność Gminy, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. postanawia umorzyć postępowanie sądowe. WSA...

I OSK 783/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej...
[...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Następnie pismem z dnia 8 czerwca 2010...

II SA/Gd 374/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-21

łączną 399.236 zł. Sprzedaż nieruchomości została dokonana w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, z przeznaczeniem...
do Prezydenta Miasta o wypłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, przy czym przeniesienie własności nieruchomości nastąpiło na mocy umowy sprzedaży - aktu notarialnego rep...

I OSK 1507/07 - Wyrok NSA z 2008-11-20

nieruchomości (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.)., W ocenie Wojewody do umowy sprzedaży zawartej [...] marca 1989 r. pomiędzy stronami a Skarbem Państwa, na podstawie...
sprzedaży) nie stanowił podstawy do zawarcia umowy nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, a jedynie umocowywał Skarb Państwa do zawarcia takiej umowy. Umowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   27