Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 1143/05 - Wyrok NSA z 2006-09-05

dochodowym od osób fizycznych z tytułu ryczałtu od przychodu ze sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów za 2000 rok 1) uchyla zaskarżony wyrok, 2...
podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ryczałtu od przychodu ze sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, zasądził od Izby...

I SA/Wr 1223/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-07

od sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Sygnatura akt I S.A./Wr 1223/03, UZASADNIENIE, Wnioskiem z dnia [...] (który został skorygowany w dniu [...]), Państwo T. i W.K....
w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 a, wywodzącego się ze sprzedaży nieruchomości używanej wyłącznie dla celów działalności gospodarczej...

II FSK 1128/08 - Wyrok NSA z 2010-01-05

dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8.513,30 zł. z tytułu sprzedaży w dniu 8 marca 2005 r. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w B. Uzasadniając...
rozstrzygnięcie, Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że podatniczka wraz z mężem dokonała 8 marca 2005 r. sprzedaży nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową...

II FSK 1706/07 - Wyrok NSA z 2009-03-03

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od H. F. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości., Wyrok ten zapadł wskutek przyjęcia następujących ustaleń...

I SA/Op 179/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-08

od osób fizycznych za 2012 r. i potwierdzenia wydaną w tym zakresie decyzją, że całokształt ich działań w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, w związku z którymi złożono...
do wniosku, że S. K. prowadził działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości, wobec czego poniesione na materiały budowlane wydatki, o których zwrot...

I SA/Kr 1163/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

. Zauważono, że w chwili dokonania transakcji sprzedaży ww. nieruchomości (działka o pow. 0,31 ha) podatniczka była w stanie wywiązać się z obowiązku zapłaty...
przedmiotowej należności podatkowej. Z akt sprawy wynika, że w chwili sprzedaży tej nieruchomości otrzymała od nabywcy kwotę 396.000,00 zł (kwota sprzedaży wynosiła 425.000,00 zł...

I SA/Sz 468/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-01

27 stycznia 2005r. do organu podatkowego wpłynął wniosek E. G. o umorzenie zaległości z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości...
wnioskodawcy., Prowadzenie obecnie postępowania upadłościowego Spółki spowodowało objęcie masą upadłości należności ze sprzedaży nieruchomości., E. G. podał...

I SA/Wr 1072/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-11

. Ś. z dnia [...] r. nr [...] orzekającą o odmowie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości w kwocie...
Skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości ewentualnie o rozłożenie na raty, uzasadniając...

I SA/Kr 518/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-09

fizycznych za 2001r (sprostowano rok, którego dotyczy zaskarżona decyzja) z tytułu, zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach...
, I. uchyla zaskarżoną decyzję w części określającej zobowiązanie podatkowe z tytułu sprzedaży w dniu [...] za kwotę 600.000zł udziału w wysokości - części nieruchomości...

I SA/Po 946/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-27

Skarbowej [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości...
. K. umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat w wysokości należności...
1   Następne >   +2   +5   +10   76