Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SA/Łd 679/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

sprzedaży kwotę 5 084 592,35zł brutto. Do masy upadłości wpłynęła też kwota 301.333,33zł od komornika sądowego, z tytułu sprzedaży nieruchomości, z której komornik...
. W księdze wieczystej wpisany, jako współwłaściciel z małżonką w ułamku 2/3. Na podstawie zezwolenia sędziego komisarza cenę minimalną sprzedaży nieruchomości ustalono na kwotę...

I SA/Łd 1064/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-19

, a za podstawę tej decyzji przyjął trudną sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną strony., Następnie podniósł, iż, wobec dokonania przez stronę sprzedaży nieruchomości i uiszczenia...
, iż w przypadku strony nie stwierdzono całkowitej nieściągalności należności ZUS, gdyż zaistniała okoliczność spłaty zadłużenia po sprzedaży nieruchomości, a umorzenie...

III SA/Wr 689/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-13

sytuacji finansowej. Wyjaśnił przy tym, że sprzedaż nieruchomości była konieczna, gdyż komornik sądowy prowadził przeciwko zobowiązanemu postępowanie egzekucyjne...
, że kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości została w całości przeznaczona na spłatę zaległości wobec instytucji, w tym także ZUS, oraz osób fizycznych. Kwota...

III SA/Łd 687/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-15

wyjaśnił, że skarżący jest współwłaścicielem działki w miejscowości F., oraz że zamieszkuje w tej nieruchomości, jednakże nie rozważył, czy sprzedaż udziału...
sprzedaży na choćby częściowe pokrycie zaległości i jednocześnie zaznaczył, że skarżący w ogóle nie poinformował o dokonanej sprzedaży tej nieruchomości., Zakład...

II GSK 1383/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

poprzez wystawioną na sprzedaż nieruchomość - Zajazd za kwotę 950.000 zł. Umorzenie należności ma charakter wyjątkowy, gdyż zasadą jest ich regulowanie, a nie zwalnianie...
bowiem, że istnieje możliwość spłaty należności ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji opłacenie należności ze środków uzyskanych...

II GSK 438/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

. W szczególności nie ustalił, czy sprzedaż posiadanych przez skarżącego nieruchomości nie pozbawi go lokalu do zamieszkania. Sąd I instancji zauważył również, że dokonana...
na choćby częściowe pokrycie zaległości i jednocześnie zaznaczył, że skarżący w ogóle nie poinformował o dokonanej sprzedaży tej nieruchomości. Z ustaleń Prezesa ZUS...

V SA/Wa 345/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-23

wyjaśnił, że ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nie zapłacił zaległych składek wobec ZUS z uwagi na to, że warunkiem sprzedaży tych nieruchomości...
dokonał sprzedaży nieruchomości ( mieszkanie własnościowe z garażem) za cenę 220.000 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu...

V SA/Wa 1827/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-24

, niezdolność do podjęcia żadnej pracy wynika ponadto ze złożonego zaświadczenia lekarskiego. Jeśli chodzi o ewentualną sprzedaż posiadanych nieruchomości, to nie ma takiej...
ze złożonych dowodów nie świadczy o niemożliwości podjęcia przez nią pracy i osiągania dochodu. Jeśli zaś chodzi o trudności ze sprzedażą nieruchomości podane w skardze...

I SA/Rz 609/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-14

spłatę należności jedną wpłatą pochodzącą ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego własność. W przypadku odmowy uregulowanie należności nie będzie możliwe z uwagi...
należności jedną wpłatą pochodzącą ze sprzedaży nieruchomości, której jest właścicielem., W odpowiedzi na skargę ZUS podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wniósł o oddalenie...

V SA/Wa 3129/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

informacji za jakie długi i na rzecz jakiego wierzyciela została przekazana kwota ze sprzedaży powyższej nieruchomości., Pismem z dnia 16 listopada 2008 r. D. S. złożył...
oraz odnotowana w protokole rozprawy z dnia 31 marca 2009 r. wypowiedź skarżącego, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych wiedział o sprzedaży w/w nieruchomości, ponieważ zwalniał...
1   Następne >   +2   +5   +10   74