Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Go 977/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-19

wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która może być naliczona w przypadku sprzedaży nieruchomości. Na tę okoliczność...
oraz transakcji sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] - przyległą do przedmiotowej, którą sprzedali przed uchwaleniem planu miejscowego jako działkę...

I OSK 665/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

z faktu zawarcia w 2001 r. z Wyższą Szkołą [...] w C. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, która w ich ocenie nigdy nie powinna zostać zawarta...
w złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Skarżący zawarli bowiem umowę sprzedaży nieruchomości rolnych z podmiotem, który działał...

I SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem [...] Szkoły [...] w C., w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa ta została zawarta...
spowodowałoby nie uzyskanie przez nią osobowości prawnej i brak zdolności do zawarcia umowy sprzedaży., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] lutego...

I SA/Wa 1439/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

przedmiotowej decyzji., Interes prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem Wyższej Szkoły [...] w C. w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa...
stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji. Skarżący wywodzą swój interes prawny z faktu zawarcia w 2001 r. z Wyższą Szkołą [...] w C. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości...

I OSK 666/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, która w ich ocenie nigdy nie powinna zostać zawarta z uwagi na naruszenia prawa, do których doszło przy wydawaniu...
Ministra Edukacji Narodowej. Skarżący zawarli bowiem umowę sprzedaży nieruchomości rolnych z podmiotem, który działał w oderwaniu od przepisów powszechnie obowiązującego prawa...

I OSK 1400/11 - Wyrok NSA z 2012-11-16

sprzedaży). Na części przedmiotowej nieruchomości planowana jest bowiem budowa ulicy łączącej ulicę A z ulicą B, a pozostała część nieruchomości ma stanowić pas zieleni...
z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia...

IV SA/Wr 246/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-30

, posługując się przy tym różnymi kategoriami ekonomicznymi (wynik finansowy, przychód ze sprzedaży nieruchomości) oraz powołując się na utworzenie rezerwy ze znakiem...
w dużej mierze ze sprzedaży budynku C, a środki uzyskane z tego tytułu zostały przeznaczone na cele inwestycyjne związane z modernizacją budynku Z (uchwała senatu...

IV SA/Wr 75/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-08

się przy tym różnymi kategoriami ekonomicznymi (wynik finansowy, przychód ze sprzedaży nieruchomości) oraz powołując się na utworzenie rezerwy ze znakiem minus, co mogło...
przy rekrutacji w roku akademickim 2016/2017. Organ wskazał również, że planowany wynik finansowy uczelni w 2016 r. wynikał w dużej mierze ze sprzedaży budynku...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

dodanej, nie zaś podatek od nieruchomości. Sprzedaż więc towarów i odpłatne świadczenie usług, a także ich import i eksport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

z prowadzeniem działalności służą podatki dochodowe oraz podatek od wartości dodanej, nie zaś podatek od nieruchomości. I tak np. sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie...
, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U....
1   Następne >   2