Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

VII SA/Wa 1074/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

przez M. G. - kierownika operacji i sprzedaży z ramienia J. S.A., który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń. W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono...
o funkcji użyteczności publicznej,, - w obiekcie można wyróżnić następujące przestrzenie: sala sprzedaży, pomieszczenie kierownika, komora odstaw, zaplecze socjalno...

II SA/Bk 421/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-22

ciężary i korzyści z nabywanych nieruchomości. Natomiast, cyt. '... od daty sprzedaży do daty wydania zbywane nieruchomości będą użytkowane przez Uniwersytet w B. na zasadzie...
przez uczelnię na zasadzie umowy użyczenia z właścicielem, tj. Województwem P., zaś umowa ma obowiązywać do dnia [...].12.2017 i wówczas nieruchomość zostanie wydana...

II SA/Op 555/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-06

, że w rozpoznawanej sprawie doszło do sprzedaży jedynie numerowo oznaczonych części hali garażu wraz udziałem w pozostałej części tej nieruchomości, nie może być mowy o powstaniu...
zarządu i umowę o administrowanie nieruchomością, zawartą z B Sp. z o.o. w [...]., W wyniku rozpatrzenia odwołania Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej...

II SA/Sz 203/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-29

[...] czerwca 2018 r. podczas dokonanej wizji lokalnej nieruchomości stwierdził, że do przedmiotowego obiektu nie jest doprowadzona droga pożarowa, spełniająca wymagania...
przez skarżącą prawem do dysponowania nieruchomością wokół budynku skarżącej,, - nałożenie na skarżącą obowiązku wykonania prac i robót, których wykonanie na etapie uzyskania...

I OSK 130/13 - Wyrok NSA z 2014-01-23

. Warszawy. Z uwagi na zgon najemcy - H. P. procedura jego sprzedaży została wstrzymana i przedmiotowy lokal nadal pozostaje w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego...
oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 i art. 24 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102...

II SA/Sz 300/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-30

, że przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, dotychczasowy właściciel całej nieruchomości wydzielił z niej lokal użytkowy i zbył go na rzecz Skarbu Państwa - Kasy...
nie będzie następstwem jej wadliwości, lecz wynikiem zachowania się strony, która nie poinformowała organu, o zbyciu części nieruchomości., W piśmie procesowym z dnia [...] r...

II SA/Wa 1499/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-24

w drodze umowy kupna-sprzedaży przez funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i późniejsze przeniesienia na jego rzecz...
przez spółdzielnię odrębnej własności tego lokalu wraz z innymi prawami z tą nieruchomością związanymi, wypełnia dyspozycję art. 80 ust. 1 ustawy pragmatycznej, o ile...

II SA/Wa 1237/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

stanowiący odrębną nieruchomość w miejscowości Z., gm. L. przy ul. [...]. Podana lokalizacja znajduje się w miejscowości pobliskiej w odniesieniu do miejsca pełnienia...
wnikliwego wyjaśnienia sprawy., W uzasadnieniu skargi podniósł, że stan techniczny budynku, określony w umowie sprzedaży z dnia [...] stycznia 2010 r., jednoznacznie...

IV SA/Wr 762/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

% udziału w kosztach powstania lokalu (około 35.000 zł). Według strony, także w sytuacji sprzedaży kupionego lokalu mieszkalnego, kwota nabycia jest zwracana sprzedającemu...
stanowiącego odrębną nieruchomość. Podobnie zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz...

I OSK 266/11 - Wyrok NSA z 2011-07-08

, że dnia [...] stycznia 2010 r. nabył lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość w miejscowości Z., gm. L. przy ul. [...]. Podana lokalizacja znajduje...
, w szczególności poprzez brak wnikliwego wyjaśnienia sprawy., W uzasadnieniu skargi podniósł, że stan techniczny budynku, określony w umowie sprzedaży z dnia [...] stycznia 2010...
1   Następne >   2