Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

przez niego nieruchomości. W odwołaniu zainteresowany przedstawił także procedurę jaką musiał zrealizować, aby stać się właścicielem wybudowanego przez siebie lokalu mieszkalnego...
ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz sprzedaży tego lokalu mieszkalnego (Repertorium A nr [...]). Lokal mieszkalny, zgodnie z § 1 pkt 1 umowy powstał, za zgodą...

II SA/Wa 1770/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

mu normom zaludnienia., Decyzją Wojewody [...] z dnia [...] marca 1991 r. nr [...] stwierdzono nabycie własności nieruchomości przy ul. [...] w W. przez Gminę [...]. Straż...
nieruchomości do gminy., Na mocy decyzji Prezydenta W. z dnia [...] maja 2003 r. nr [...], budynek stał się własnością prywatną i został przekazany nowym właścicielom...

II SA/Wa 165/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

nieruchomość lub domu. Ponieważ uprawnienie funkcjonariusza SG do otrzymania lokalu mieszkalnego nie ma charakteru bezwzględnego i zawsze jest powiązane z przesłanką...
, lokal mieszkalny., Z akt sprawy zaś wynika, że w dniu [...] stycznia 2015 r. M. W., żona funkcjonariusza zbyła na podstawie umowy sprzedaży dom jednorodzinny w K...

II SA/Wa 231/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

, że zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, kupno definiuje się jako umowę sprzedaży, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać...
postanowień umowy wykazuje, że umowa ta nie ma charakteru typowej umowy darowizny. Połączona jest bowiem z jednoczesnym obciążeniem darowanej nieruchomości na rzecz darczyńców...

II SA/Wa 86/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

[...] marca 2009 r., mocą umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, stał się, wraz z osobą pozostającą w nim w konkubinacie, współwłaścicielem lokalu...
do otrzymania pomocy finansowej, ponieważ posiadany przez niego udział, wynoszący ½, we współwłasności lokalu, nie stanowi odrębnej nieruchomości. Tym samym konieczne...

I OSK 144/11 - Wyrok NSA z 2011-05-18

jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Natomiast przepis art. 99 pkt 2 powołanej ustawy stanowi, że lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji...
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (art. 98 ustawy...

II SA/Wa 2240/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

lub teściów pracownikowi, jego małżonkowi lub obu małżonkom w formie aktu darowizny albo w formie aktu kupna-sprzedaży,, -przekazanie gospodarstwa rolnego w drodze umowy...
własności nieruchomości rolnej w drodze umowy o dożywocie w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania, wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, opału...

I OSK 215/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

o przyznanie pomocy finansowej na kupno spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Do wniosku dołączył kserokopię umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego...
z dniem zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej na skarżącego prawo własności lokalu mieszkalnego i na ten dzień organy były obowiązane dokonać oceny czy zostały spełnione...

II SA/Wa 1166/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (art. 98 ustawy). Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił w powyższej uchwale, iż prawo do lokalu mieszkalnego...
własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo domu, z wyjątkiem przypadków określonych na podstawie art. 100 ust. 3'. Wystąpienie...

II SA/Wa 308/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-12

mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Organ podkreślił...
lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość' należy traktować jako cel...
1   Następne >   2