Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

I SA/Gd 986/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-26

.' /kupującą/ umowy sprzedaży nieruchomości położonej w T., na której Spółdzielnia realizowała budynek wielorodzinny zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego...
cywilnoprawne, których przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a także sprzedaż lub zamiana nieruchomości albo prawa wieczystego...

OW 7/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-26

. o sprzedaży na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Cz.-Rz. gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, w części dotyczącej odpłatności za nieruchomości. Prezydent Miasta Cz...
z zakresu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z wprowadzeniem reformy rolnej...

III SA 2743/99 - Wyrok NSA z 2000-08-30

dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'a-c' tej ustawy, nie łączy...
. 'a-c' cyt. ustawy źródłami przychodów są sprzedaż z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu:, a/ nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,, b/ spółdzielczego...

I SA/Lu 246/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-12

oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nastąpiła po 31 grudnia...
do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, według miejsca zamieszkania podatnika., W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nastąpiła po 31 grudnia 2008 r., to zgodnie z art. 8...

I OSK 71/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

publicznej gospodarce lokalami, mimo że żadna z osób, które go zamieszkują nie mieszkała tam w chwili sprzedaży nieruchomości, a dom został nabyty na podstawie ustawy...
maja 1966 r., (...), stali się właścicielami budynków usytuowanych na nieruchomości przy ul. K. 27 oraz użytkownikami wieczystymi gruntu. Zgodnie z decyzją Prezydenta...

II FSK 778/05 - Wyrok NSA z 2006-05-26

I instancji stwierdził wygaśnięcie powyższej decyzji w związku ze sprzedażą nieruchomości spadkowej w dniu 29 października 2001 r. - uznano wprawdzie, iż zbycie budynku...
jest, by środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowane zostały w okresie dwóch lat na nabycie domu jednorodzinnego...

I SA/Po 590/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-13

według stanu na dzień sprzedaży., Z przepisów tych wynika, że opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi różnicę między...
Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...

I SA/Wr 2204/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-25

te - jak to już zostało powiedziane - nie uzyskują bowiem przychodów ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, lecz z kapitałów pieniężnych. W takiej...
z udziałami członkowskimi, na ułamkowe udziały we współużytkowaniu wieczystym gruntu, współwłasności budynków, współwłasności nieruchomości i ruchomości spółdzielni. Łączną...

II FSK 1423/15 - Wyrok NSA z 2017-09-22

pieniężnych z tytułu umów najmu lokali należących do Spółdzielni. Natomiast w tytułu sprzedaży ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym uzyskano jedynie kwotę 1540 zł...
. Nie przyniosła również efektu egzekucja z nieruchomości należących do Spółdzielni. Naczelnik Urzędu Skarbowego zabezpieczył jedynie wierzytelności poprzez ustanowienie hipotek...