Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Wr 861/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

niniejszej tezy skarżąca przywołała orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące umowy sprzedaży nieruchomości, ale wskazując, że znajdują one również zastosowanie do składników...
oświadczenia 'A' Sp. z o.o. z dnia [...] r. o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli, zawartego w umowie sprzedaży pojazdu z dnia [...] grudnia 2013 r. z 'B...

III SA/Wr 862/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

się we wskazywanym oświadczeniu. Na poparcie niniejszej tezy skarżąca przywołała orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące umowy sprzedaży nieruchomości, ale wskazując...
, zawartego w umowie sprzedaży pojazdu z dnia [...] grudnia 2013 r. z 'B' Sp. z o.o., mającej za przedmiot wskazany wyżej pojazd. W toku postępowania organ pierwszej...

II SA/Sz 442/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

zaświadczenie komornika sądowego o nabyciu przedmiotu w drodze licytacji czy też protokół sprzedaży nieruchomości. Z kolei przedłożony dowód rejestracyjny potwierdza fakt...
protokół sprzedaży ruchomości z dnia [...] grudnia 2015 r., dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. W aktach I instancji znajduje się również zaświadczenie o nabyciu...

II SA/Go 562/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-25

wzrostu wartości w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości oznaczonej numerem działki [...] o powierzchni 17,0070 ha położonej w obrębie geodezyjnym [...]., Powyższa...
decyzja została wydana w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i prawne:, M.S. jako właściciel nieruchomości oznaczonej numerem działki [...] o powierzchni 17,0070 ha...

II SA/Sz 829/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

, dotyczące przechowywania, oszacowania i sprzedaży nieruchomości stosuje się do ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa na podstawie przepisów o likwidacji...
1 lit. b rozporządzenia rozciągającego przepisy działu II rozdz. 6 u.p.e.a. dotyczące przechowywania, oszacowania i sprzedaży ruchomości stosuje się do ruchomości...

I OSK 895/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

, oszacowania i sprzedaży nieruchomości stosuje się do ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa na podstawie objęcia w posiadanie rzeczy niczyjej...
- w rozpatrywanej sprawie będzie to prawomocna decyzja o przejęciu pojazdu na Skarb Państwa. Postępowanie to kończy sprzedaż pojazdu lub jego demontaż, co miało miejsce...

I OSK 883/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

przez [...] spółkę cywilną na podstawie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości wraz z budynkami stacji obsługi pojazdów. Uszło jednak uwadze spierających się stron i Sądu I instancji...
warunków techniczno-organizacyjnych do wykonywania badań rodzaju pojazdów A, B/c, d, e. wydany 2 grudnia 2003 r. Nabycie nieruchomości i wyposażenia tej stacji kontroli...

I OSK 730/10 - Wyrok NSA z 2011-03-23

w administracji, przepisy działu II rozdział 6 ustawy dotyczące przechowywania, oszacowania i sprzedaży nieruchomości stosuje się do ruchomości, które stały się własnością Skarbu...
(przechowawcy) i okoliczności towarzyszące przechowaniu, warunki sprawowania pieczy nad zajęta nieruchomością oraz wielkość składowanego przedmiotu i powierzchnię...

I OSK 378/17 - Wyrok NSA z 2017-09-14

Odwoławczego w K. Skarżący podał, że od 2009 r. przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą w K., a w T. przebywał sporadycznie do czasu sprzedaży nieruchomości...

II SA/Bd 116/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-02

tym, wbrew temu co twierdzi Kolegium, nie ma mowy o sprzedaży gospodarstwa rolnego, a jedynie o sprzedaży konkretnie wymienionych i opisanych nieruchomości. Samo wskazanie...
. darowali swojemu synowi J. S. nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgi wieczyste Kw nr[...]. Ponadto na podstawie tego samego aktu T. S. darowała...
1   Następne >   +2   +5   +10   12