Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SAB/Lu 9/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-15

sądowoadministracyjnej., Przepisy prawa dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych nie przewidują szczególnych instytucji 'wprowadzania na grunt' i 'zapoznawania...
z przebiegiem granic' kupującego. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), regulująca m.in. sprzedaż nieruchomości...

I SA/Gd 1159/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-20

: 'CEIDG') wynika, iż przedmiotem działalności skarżących jest m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami., Zdaniem...
Kolegium, prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności polegającej m.in. na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek świadczy o ich związku z prowadzoną...

III SA/Wr 664/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

. w wyniku zawartej umowy kupna - sprzedaży (repertorium...) Z. J. dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Z. L. w granicach działki [...] L. B. Tego samego dnia L. B...
decyzji organ II instancji wskazał, że z uwagi na zawartą umowę kupna - sprzedaży Z. J. w dniu [...] przestała być właścicielką nieruchomości położonej w Zł L w granicach...

III SA/Po 745/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-01-22

z warunków umowy sprzedaży nieruchomości czy żądać ustanowienia drogi koniecznej, natomiast przepis ten nie daje podstaw do uznania ich za stronę zgodnie z art. 28 Kpa...
dot. zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oddala skargę /-/ Sz. Widłak /-/ M. Lorych-Olszanowska /-/ M. Ławniczak III SA/Po 745/07, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...

II SA/Po 31/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-23

te są 'wynikiem przestępstwa kryminalnego, dotyczącego sfałszowania umowy kupna sprzedaży mojej nieruchomości w roku 1997'., SKO, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz aktami...
przestępstwa kryminalnego z art. 270 § 1 kk tj. sfałszowanie umowy kupna-sprzedaży mojej nieruchomości dokonanej na mnie przez J. i A. W. z [...], jak również nikt...

I OSK 2951/19 - Wyrok NSA z 2020-07-15

aktu notarialnego Rep. [...] umowę sprzedaży nieruchomości z C.B. i Z.B. Podkreślili przy tym, że przedmiotem transakcji była również działka ewid. nr [...] położona...
nieruchomości, położonej w miejscowości [...], gmina [...], tj. działki nr [...] z działką nr [...] stanowiącą własność B.B.. Postanowieniem z [...] czerwca 2018 r...

III SA/Lu 51/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-17

. przypisany do wskazanego wyżej pierworysu (nazywany w sprawie 'nomenklaturą gruntów') oraz umowa przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości z 1956 r. (k. [...] i [...], teczka...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 6 grudnia...

III SA/Lu 52/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-17

(nazywany w sprawie 'nomenklaturą gruntów') oraz umowa przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości z 1956 r. (k. [...] i [...], teczka [...] akt SKO) są związane z pierworysem...
. W. i A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 6...

II SA/Sz 254/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

'A' w [...] - A.K. i S.S. - zawarto umowę sprzedaży nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w [...] Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona była księga wieczysta...
nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...], II. zasądza od Samorządowego Kolegium...

III SA/Kr 146/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-21

do księgi wieczystej nr KW [...] jako własność B. i B. P., którzy są następcami prawnymi A. K. - na podstawie umowy sprzedaży z 1997r., - nieruchomość obejmująca działkę...
2008 r. nr [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. określa, że uchylone...
1   Następne >   +2   5