Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SA/Wa 1642/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Państwa, w trybie art. 9 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. - o sprzedaży nieruchomości rolnych oraz uprządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy...
warunkujących przejęcie nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa określonych w art. 9 z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości rolnych (...) oraz podnoszonych...

I OSK 2242/18 - Wyrok NSA z 2020-11-19

z [...] września 1964 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W., działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości...
, że materialnoprawną podstawą kontrolowanych w postępowaniu nieważnościowym decyzji stanowił art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...

I SA/Wa 1652/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-28

czasowej. Majątek został bowiem nabyty przez M. N. w 1932 r., co wynika z załączonego przez pełnomocnika stron aktu sprzedaży nieruchomości. Powzdania dokonano 22 listopada...
Wojewoda orzekł o dawnych parcelach nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...] wchodzących w skład nieruchomości P.(1) i P.(2), zapisanej uprzednio w księdze wieczystej P.(1) Tom...

I OSK 2334/17 - Wyrok NSA z 2019-09-10

wydano na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych...
ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...

IV SA/Wa 1397/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-27

sprzedaży 1 ha gruntów położonych na terenie miasta i gminy [...] z dnia [...] lipca 1978 r. oraz, - decyzji o wykupie na rzecz Państwa nieruchomości M. W. z dnia...
o wykupie, zgodnie z którym 'Cenę wywoławczą ustala się według cen określonych w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.', co jak ocenia skarżąca wynika...

I SA/Wa 184/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) - decyzje o sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z odpowiednimi udziałami w użytkowaniu wieczystym...
gruntu bądź np. decyzje wydawane na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...

I OSK 1820/18 - Wyrok NSA z 2019-09-25

transakcji sprzedaży poszczególnych fragmentów nieruchomości nie może zdaniem organu przesądzać o podziale całej nieruchomości na cele budowlane., Organ wskazał...
Rolnych uznał, że nieruchomość ziemska położona w gminie B. powiatu warszawskiego, o powierzchni 63,205423 ha, uregulowana w trzech księgach hipotecznych pn. 1 ) '[...]', 2...

IV SA/Wa 2425/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-20

sprzedany osobą fizycznym. Sprzedaży nieruchomości jako celu takiego ustawodawca nie przewidział w art. 1 ust. 2 dekretu PKWN. Zatem również w tym zakresie interpretacja...
. Uzasadniając takie rozstrzygnięcie organ I instancji wyjaśnił, że z akt sprawy wynika, że na części nieruchomości oznaczonej jako park nie znajdowały się budynki...

I SA/Wa 285/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

zatwierdzenia parcelacji przedmiotowych nieruchomości przed 1 września 1939 r. nie dowodzi, wbrew stanowisku skarżących, zawarta w akcie notarialnym przyrzeczenia kupna - sprzedaży...
., nr [...], w części dotyczącej nieruchomości ziemskiej położonej w gminie [...], powiatu [...], uregulowanej w księdze hipotecznej pn. '[...]', w zakresie parceli o pow...

IV SA/Wa 2861/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-12

umowy sprzedaży nieruchomość położona była na obszarze byłego zaboru austriackiego, gdzie kwestię przeniesienia własności nieruchomości regulował § 431 Kodeksu cywilnego...
nieruchomości objętej Iwh [...] księgi gruntowej gminy katastralnej [...], sprzedał M. F., rolnikowi zamieszkałemu w [...], całe parcele gruntowe [...] i [...] o łącznym obszarze...
1   Następne >   +2   +5   7